طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بر اساس مدل بزنف

نویسندگان

چکیده

مقدمه مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز و شناخت عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل بزنف در دانش‌آموزان شهر نیشابور انجام شد. مواد و روش‌‌ها در مطالعه مقطعی حاضر، برای 25 نفر از جامعه مورد بررسی، ابزار اولیه طراحی شد. اعتبار صوری با مشارکت 20 نفر از دانش‌آموزان و اعتبار محتوا از طریق پانل خبرگان با مشارکت 10 نفر متخصص آموزش بهداشت و متخصص طراحی ابزار انجام شد. اعتبار سازه در نرم‌افزار LISREL با انتخاب 226 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه به روش تصادفی چند مرحله‌ای انجام شد. برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی و روش آزمون مجدد استفاده گردید. یافته‌‌هانسخه اولیه پرسشنامه با 46 آیتم طراحی شد که با انجام روائی صوری و محتوا به صورت کیفی بعضی آیتم‌ها اصلاح گردید. در روایی صوری کمی 2 آیتم به دلیل کسب نمره تاثیر کمتر از 5/1 حذف شدند و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطه برش 0/79 برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش 0/62 برای نسبت اعتبار محتوا، تعداد 8 آیتم حذف شدند. در روایی سازه مقدار 0/9=AGFI و 0/04= RMSEA بدست آمد. پایایی ابزار هم با استفاده از همسانی درونی (0/864=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (0/993=ICC) تایید گردید. نتیجه‌‌گیری نتایج نشان داد که پرسشنامه رفتارهای پیشگیری‌کننده از سالک جلدی بر اساس مدل بزنف با 36 آیتم معتبر و پایا می‌باشد و به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب، قابلیت بکارگیری آن توسط پژوهشگران در مطالعات مرتبط وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مداخله آموزشی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سالک بر اساس مدل بزنف در دانش‬ آموزان استان قم

زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی یک معضل بهداشت عمومی در بسیاری از مناطق گرمسیری کشور به شمار می­رود که به دلیل ایجاد ضایعات بر روی بدن بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف در مورد کنترل لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بخش مرکزی واقع در استان قم طی سال 1393صورت گرفت. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی شاهد دار بر روی 192 نفر از دانش آموزان دوره راهنما...

متن کامل

تاثیر مداخله آموزشی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سالک بر اساس مدل بزنف در دانش‬ آموزان استان قم

زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی یک معضل بهداشت عمومی در بسیاری از مناطق گرمسیری کشور به شمار می­رود که به دلیل ایجاد ضایعات بر روی بدن بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف در مورد کنترل لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بخش مرکزی واقع در استان قم طی سال 1393صورت گرفت. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی شاهد دار بر روی 192 نفر از دانش آموزان دوره راهنما...

متن کامل

ارتباط بین رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده ابتلاء به لیشمانیوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر یزد

Background and Aim: The objective of this study was to determine the relationship between educational practice of volunteer health workers (VHWs) and preventive behavior of households (HH) under their coverage regarding cutaneous leishmaniasis (CL) based on the BASNEF model in Yazd City, Iran Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, all the 60 VHWs in the CL-endemic re...

متن کامل

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی

  اهداف. اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش و ارتقای سطح آگاهی و مهارت­‌های پیشگیری­‌کننده برای حفاظت فردی در مناطق اندمیک، یکی از مهم­‌ترین استراتژی­‌های برنامه کنترل لیشمانیوز جلدی است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش بهداشت براساس مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتارهای پیشگیری­‌کننده از سالک بود.   روش­‌ها. در این مطالعه نیمه‌­تجربی میدانی که در سال 1387 انجام شد، از جامعه آماری که دانش­‌آموز...

متن کامل

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری‬ کننده از سرطان پوست در دانش‬ آموزان دختر دبیرستانی

زمینه و هدف: سرطان پوست شایعترین نوع سرطان در جهان میباشد و دوران کودکی و نوجوانی یک زمان مهم و ویژه برای پیشگیری از سرطان پوست در آینده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مهرستان بر مبنای مدل بزنف بود. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 240 دانش آموز دختر از 4 دبیرستان دخترانه در دو گروه مورد120 و کن...

متن کامل

بررسی تأثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت روان در نوجوانان دختر

چکیده مقدمه: با توجه به اهمیت شناخت زودهنگام بیماری‌های روانی و نقش آموزش به موقع مسائل سلامت روان در دوره نوجوانی این تحقیق انجام گرفت. هدف: تعیین تأثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف، بر رفتارهای پیشگیری‌کننده بر سلامت روان در نوجوانان دختر. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه‌تجربی، در جامعه دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی مدارس دولتی، در منطقه 6 تهران در سال 1388 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری خو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  32- 46

تاریخ انتشار 2017-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022