طراحی و روانسنجی پرسشنامه بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

نویسندگان

  • زاغری تفرشی, منصوره
  • زایری, فرید
  • منوچهری, هومان
چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی همه جانبه درد مزمن در سالمندان، دسترسی به پرسشنامه‌ای دقیق جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان برای مدیریت مؤثر درد مزمن، ضروری است. بدین جهت، این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ای جهت بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان انجام شده است. روش: این پژوهش یک مطالعه ترکیبی است که به منظور طراحی و روانسنجی پرسشنامه‌ای جهت بررسی محدودیت ناشی درد مزمن در سالمندان، در طی سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با استفاده از روش نظریه مبنایی مفهوم محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان براساس نظرات 30 سالمند مبتلا به درد مزمن، سه نفر از همراهان آن‌ها و 29 نفر از اعضاء گروه درمانی که براساس نمونه‌گیری هدفمند و نظری در مطالعه شرکت نموده بودند، تببین گردید. در مرحله دوم، عبارات پرسشنامه با استفاده از نتایج بخش کیفی مطالعه، همچنین بررسی متون معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش، تدوین گردید، و در مرحله سوم نیز که یک مطالعه روش شناختی است ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه با استفاده از روایی‌های صوری، محتوا، و سازه، همچنین پایایی همسانی درونی و ثبات، تعیین گردید. یافته‌ها: در طی مرحله اول پژوهش، مفهوم محدودیت ناشی درد مزمن در سالمندان تببین گردید. براساس نظرات شرکت‌کنندگان در بخش کیفی این مطالعه، محدودیت ناشی از درد به معنی مجموعه‌ای از اختلالات مانند کاهش فعالیت، افزایش وابستگی، اختلال در رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است، که باعث کاهش کیفیت زندگی سالمند و خانواده وی گردیده و از طرف دیگر مشکلات متعددی نیز، در روند درمان و مراقبت از این سالمندان ایجاد می‌نماید. در مرحله دوم عبارات اولیه پرسشنامه‌ که شامل 49 عبارت بود، تدوین گردید در طی مرحله سوم این پژوهش، به ترتیب روایی صوری و محتوا به صورت کیفی و کمی (میانگین شاخص اعتبار محتوا=92/0)، انجام شد. در ادامه روایی سازه به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد و سه عامل برای عبارات پرسشنامه حاصل گردید که به ترتیب در عامل اول (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه) شامل 7 عبارت، عامل دوم (محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه) با 8 عبارت، و در عامل سوم (محدودیت‌های درمانی) 6 عبارت قرار گرفتند. در پایان نیز، پایایی آن نیز با استفاده از روش‌های همسانی درونی (89/0=α) و ثبات از طریق آزمون مجدد (94/0) تعیین گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به طراحی، روایی و پایایی مناسب پرسشنامه بررسی محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان، استفاده از آن به منظور بررسی محدودیت‌های ناشی از درد مزمن و مدیریت مؤثر درد مزمن در سالمندان، برای اعضاء گروه درمانی و پژوهشگران پیشنهاد می‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

Background: With respect to importance of chronic pain acceptance role on coping with chronic pain in the elderly, the current study aimed to evaluate the association between chronic pain acceptance, life style with pain and restriction related chronic pain in the elderly. Methods: This study is a descriptive- analytical research in which 200 elderly patients with chronic pain were...

متن کامل

طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی

زمینه: با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت سالمندی و کاهش توانائی‌های جسمی، روانی و فراوانی بیشتر بیماری‌های مزمن در آنها، توجه به توانمندی آنها یک ضرورت محسوب می‌شود. لذا هدف از این مطالعه طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه روش‌شناسی، 294 سالمند 60 تا 70 سال به روش نمونه‌گیری آسان در شهر بوشهر وارد مطالعه شدند. جهت طراحی پ...

متن کامل

بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

مقدمه: با توجه به اهمیت نقش پذیرش درد در چگونگی سازگاری با درد مزمن در سالمندان، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی  و محدودیت ناشی از آن در سالمندان مبتلا به درد مزمن انجام شده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است، که در آن 200 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. میزان پذیرش درد، الگوی زندگی با درد و محدودیت...

متن کامل

طراحی و روانسنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی

زمینه: با در نظر گرفتن روند رو به رشد جمعیت سالمندی و کاهش توانائی های جسمی، روانی و فراوانی بیشتر بیماری های مزمن در آنها، توجه به توانمندی آنها یک ضرورت محسوب می شود. لذا هدف از این مطالعه طراحی و روان سنجی پرسشنامه توانمندی شناختی سالمندان از تغییرات فردی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه روش شناسی، 294 سالمند 60 تا 70 سال به روش نمونه گیری آسان در شهر بوشهر وارد مطالعه شدند. جهت طراحی پ...

متن کامل

طرّاحی و روانسنجی ابزار بررسی پذیرش درد مزمن در سالمندان مقاله پژوهشی

Abstract Aim and Background: With respect to importance of chronic pain acceptance assessment in the elderly, accessing to a presice instrument for chronic pain acceptance assessment is essential. Hence, the current study aimed to development and psychometric evaluation of chronic pain acceptance instrument in the elderly. Materials and Methods: This study is a mixed method research, which impl...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  47- 60

تاریخ انتشار 2015-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021