طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

نویسندگان

  • خرسندی, محبوبه دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • رضی, طاهره دانشجو دوره کارشناسی ارشد،گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • رنجبران, مهدی مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • روزبهانی, نسرین استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • شمسی, محسن استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
چکیده

Background and Aim: Currently there is no standardized and validated questionnaire for assessing the care of danger signs in children less than 5 years by the mothers based on behavioral patterns. The aim of this study was to develop and evaluate psychometrically an instrument for assessment of the care of danger signs in children less than 5 years old by the mothers based on the Health Belief Model. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 350 mothers in the City of Arak, Iran. After reviewing the related literature, an instrument was designed and its content validity ratio (CVR), content validity index (CVI) and face validity were measured. To measure the reliability of the scales, the internal consistency method was used. Data analysis was done using the SPSS software. Results: The scores of the CVI and CVR of the 81 items were found to be 0.79 and 0.62, respectively, the items being classified into seven categories. Based on the Cronbach's alpha, the overall reliability was 0.86. The reliability of the questionnaire for checklists of performance was 0.99, followed by those of perceived benefits (0.90), severity (0.83), perceived barriers (0.68), knowledge (0.66), perceived susceptibility (0.65), self-efficacy (0.63), and cues to action (0.56). Conclusion: The output of this psychometric process study is a valid and reliable instrument for measuring symptoms of risk behaviors in the care of vulnerable children based on the health belief model constructs, which can be used in health sciences research aiming at helping to protect the health of children.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

زمینه و هدف: با توجه به عدم وجود پرسش‎نامه استاندارد در زمینه مراقبت‎ مادران از نشانه های خطر در کودکان بر اساس الگوهای رفتاری، پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی صورت پذیرفته است. روش‎ کار: در این مطالعه مقطعی که بر روی 350 نفر از مادران شهر اراک انجام شد، پس از بررسی متون، ابزار لازم طراحی، و روایی و پایایی آن بر...

متن کامل

سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال

Background and purpose: There are many different studies indicating low knowledge of mothers about danger signs in sick children. This study aimed to assess the health belief model constructs about attention to danger signs in children less than five years old in Arak. Materials and methods: A cross-sectional analytical study was carried out in 350 women with children less than 5 years old in ...

متن کامل

سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال

سابقه و هدف: مطالعات نشان می‏دهند که مادران آگاهی و عملکرد مناسبی، در خصوص نشانه‏های خطر در کودکان بیمار ندارند. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه‏های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کم‏تر از پنج سال شهر اراک انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی بود که در آن 350 نفر از مادران کودک کم‏تر از پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک شر...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتار مادران درخصوص نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مانا (مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال)

زمینه و هدف: مادران باید آگاهی و عملکرد کافی در زمینه نشانه های خطر کودکان برای تغییر رفتار به دست آورند. شناخت عوامل مؤثر در تغییر رفتار، دستیابی به تغییر را آسان خواهد کرد، بنابراین ارائه آموزش در خصوص نشانه های خطر در کودکان با استفاده از مدل هایی که عوامل مؤثر بر رفتار را شناسایی می کنند ضروری است. یکی از این مدل های مؤثر در امر آموزش مدل اعتقاد بهداشتی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف برر...

متن کامل

طراحی روایی و پایایی ابزار پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان

مقدمه: ابزارهای سنجش و پرسش نامه هایی که در تحقیق ها به کار گرفته می شوند تا از طریق آن ها میزان دستیابی به اهداف پژوهش اندازه گیری شوند، خود باید استاندارد باشند تا حد ممکن ضمانت نتایج به دست آمده را تضمین نمود. پژوهش حاضر با هدف طراحی روایی و پایایی ابزار پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان صورت پذیرفته است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که روی 400 نفر از...

متن کامل

آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر عفونت های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از پنج سال شهر اراک در سال 1393

Background and Objectives: The majority of children's diseases have certain symptoms and warning signs. The mothers' knowledge of the signs and symptoms of these diseases, particularly of respiratory and gastrointestinal diseases, helps reduce mortality rates in children under the age of five. The present study was conducted to determine the knowledge, attitude and practice of mothers with resp...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره None

صفحات  85- 100

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022