طراحی و ساخت آنتن کاسگرین با بهره 37dBدر طیف موج میلیمتری

نویسندگان

چکیده

سیستمهای موج میلیمتری دارای باند فرکانسی گستردهای میباشند. آنتنهای بازتابنده، به دلیل پوشش فرکانسی وسیع و بهره و بازدهی بالا، گزینه مناسبی برای استفاده در این سیستمها هستند. در این مقاله، مشخصات آنتنهای بازتابنده سهموی و اصول طراحی آنها ارائه شده است. برای این منظور، ابتدا هندسه بازتابنده سهموی بررسی و سپس مراحل طراحی آنتن کاسگرین و تغذیه آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در ادامه، بر اساس طراحی ارائهشده، یک آنتن کاسگرین در طیف موج میلیمتری شبیهسازی و پیادهسازی شده است. با توجه به حساسیت بالای بازتابنده کاسگرین به قرار گرفتن مرکز فاز آنتن تغذیه در نقطه کانونی، سعی شده است که مراکز فاز یکسانی در صفحات E و H بهدست آید. نتایج شبیهسازی با نرمافزار CST، بهره dB 27/37  را برای آنتن نشان داده است. نتایج اندازهگیری آنتن کاسگرین ساخته شده و نتایج شبیهسازی از تطابق خوبی برخوردار بوده و عملکرد مناسبی را در پهنای فرکانسی30 تا 40 گیگاهرتز ارائه نموده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آنتن بازتابنده‌ی کاسگرین موج میلیمتری تمرکز دهنده‌ی توان در ناحیه‌ی میدان نزدیک

عمده ترین کاربرد موج میلیمتری تصویر برداری از اشیای فلزی مدفون است. با توجه به منحنی های تضعیف سیگنال ، فرکانس 94 گیگاهرتز یکی از انتخابهای طیف موج میلیمتری می باشد. در این مقاله، طراحی و شبیه سازی آنتن یک سامانه تصویر بردار موج میلیمتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هدف غایی از سامانه‌ی مذکور استخراج تصویر با دقت تفکیک 2 سانتی متر در 2 سانتی متر در فاصله چهارمتری (میدان نزدیک) است. بدین لحاظ ...

متن کامل

طراحی یک ساختار فراماده پیشنهادی در باند فرکانسی موج میلی‌متری به‌منظور افزایش بهره یک آنتن سر-آتش

در این مقاله، یک آنتن دوقطبی سر-آتش مایکرواستریپ، با بهره بالا در باند فرکانسی موج میلی‌متری (GHz 57-64)، طراحی شده است. افزایش بهره آنتن، با مفهوم ضریب نفوذپذیری مغناطیسی منفی، با استفاده از تیغه‌های متامتریالی پیشنهادی که در صفحه افقی آنتن دوقطبی تعبیه شده‌اند، حاصل گردیده است. هر یک از این تیغه‌ها، توسط یک تک‌سلولی جدید بارگذاری شده‌اند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی تمام‌موج، حاکی از این حقیقت اس...

متن کامل

طراحی و ساخت مکانیزمهای حرکتی آنتن یک ماهواره مخابراتی

در این مقاله مراحل طراحی و شبیه سازی نمونه مهندسی مکانیزم رهاسازی و گسترش آنتن یک ماهواره مخابراتی شرح داده شده است. به دلیل سادگی و همچنین دسترسی به قابلیت اطمینان بیشتر از سیستم فنر پیچشی برای تحریک آنتن استفاده شده است. در ابتدا گشتاور تحریک مکانیزم گسترش محاسبه شده و متناسب با آن فنر و میراکننده مناسب برای مکانیزم انتخاب شده است. همچنین جهت قفل کردن مکانیزم در موقعیت نهایی خود از پین فنردار...

متن کامل

طراحی و ساخت آنتن آرایه بازتابی دوقطبشی در باند X

چکیده: در این مقاله یک تک سلول جدید برای آنتن آرایه بازتابی بهمنظور ایجاد دو قطبش خطی در باند X و فرکانس مرکزی GHz 10/7  ارائه شدهاست. این تک سلول با استفاده از تغییر طول دنباله الحاقی فاز مورد نیاز برای آنتن آرایه بازتابی را کنترل میکند که دارای دامنه ضریب بازتاب کمتر از dB 0/14 است. همچنین سطح قطبش متعامد این عنصر برای تابش عمود کمتر از dB 60- و  شیب مشخصه فاز آن در فرکانس مرکزی            0/...

متن کامل

آنالیز و طراحی اسیلاتورهای موج میلیمتری مبتنی بر موج

این پایان نامه به بررسی و طراحی اسیلاتورهای مبتنی بر موج می پردازد. اسیلاتورهای مبتنی بر موج، اسیلاتورهایی هستند که از تکنیک های مایکروویوی بهره می برند تا امکان استفاده از بیشینه ظرفیت یک تکنولوژی در فرکانس های بالا را فراهم نمایند. هدف اصلی این پایان نامه افزایش گستره ی فرکانس خروجی اسیلاتور در این نوع اسیلاتورها با ساختار خروجی چندفازه می باشد. ابتدا به کمک آنالیز اسیلاتور موج رونده ، تلفات ...

15 صفحه اول

طراحی و ساخت آنتن شیپوری SIW با استفاده از لنز لونبرگ

In this paper, a SIW horn antenna is designed using Luneburg lens in order to enhance the gain. Using a transition printed on the same substrate, both the matching performance and the front to back ratio was improved. In addition, this transition structure allows the antenna to be planar. The proposed antenna operates at 14.5 GHz and can be used for Ku band application.An antenna prototype was ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  11- 20

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021