طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه کجی دلخواه برای کار در شبکه های نسل سوم (WCDMA)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، طراحی یک آنتن آرایهای هوشمند با زاویه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل بهمنظور بهکارگیری در شبکه نسل سوم تلفن همراه ارائه شده است. در سیستمهای مخابرات سلولی نسل سوم با توجه به اهمیت کنترل تداخل، افزایش سطح توان دریافتی و ارسالی به کاربر اصلی جهت بهبود در کیفیت و سرعت انجام فرایند بهینهسازی شبکه سلولی، داشتن آنتنی که بتوان با یک روش هوشمند و برنامهپذیر زاویه تیلت آن را تغییر داد، بسیار مطلوب است. در طرح آنتن آرایهای ارائهشده، از یک المان آنتن دوقطبی استفاده شده است که بهره آن با استفاده از یک بازتابنده افزایش یافته است. روش ارائه شده برای شکلدهی بیم دیجیتال، امکان ایجاد پترن تشعشعی با زوایه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل را به دست میدهد. نتایج ارائهشده برای ایجاد کجی در زوایای مختلف و حذف تداخل در زوایای دلخواه، نشاندهنده توانایی، انعطاف و مزیت آنتن پیشنهادی در مقایسه با آنتنهای ارائهشده در مراجع میباشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن‌های آرایه‌ای با استفاده از روش CRB بررسی می‌شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می‌گردد. مشاهده می‌شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می‌یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می‌رود. به همین دلیل ...

متن کامل

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

One of the important issues in many of array systems such as Radar, Sonar, Mobile, and satellite telecommunications is the estimation of DOA of narrowband received signal. CRB is very important in evaluation of parameter estimation. CRB is the lower bound estimation error variance for any unbiased estimation. In this paper, the array antenna with equal distance arrays is extended in two separat...

متن کامل

بهینه‌سازی هندسه آرایه برای شکل‌دهی ‌پرتو در سیستم‌های آنتن هوشمند

چکیده – در این مقاله تاثیر چینش عناصر آرایه، به عبارت دیگر ساختار هندسی آرایه در کیفیت الگوریتم ماکزیمم کردن نسبت سیگنال به تداخل برای شکل‌دهی پرتو بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که جا‌به‌جایی محل عناصر می تواند تغییرات قابل توجهی در شکل پرتو ایجاد کند. برای رسیدن به این مقصود هندسه های مختلف دو و سه بعدی با تعداد چهار عنصر در آرایه برای حالتی که یک سیگنال اصلی و دو سیگنال تداخلی وجود دارد، با هم م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  51- 57

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021