عدم همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs1400986) در ژن اینترلوکین 20 و عفونت مزمن ویروس هپاتیت B

نویسندگان

  • حسینی, سید مسعود گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
  • درخشانی, شقایق مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از آب و غذا، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • زالی, محمد رضا مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • سربازی, محمد رضا بخش کنترل و پیشگیری بیماریها، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • شریفیان, افسانه مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • عظیم زاده, پدرام مرکز تحقیقات علوم پایه و اپیدمیولوژی بیماریهای گوارش، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • محبی, سید رضا مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • میرفخار, فرزانه سادات مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماریهای گوارش وکبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده

سابقه و هدف: عفونت با ویروس هپاتیت B (HBV) عامل اصلی بیماریهای مزمن کبدی می‌باشد و تغییرات در ژن‌های سیتوکین‌ها می‌تواند بر پاسخ ایمنی میزبان بر علیه عفونت هپاتیت B اثر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs1400986C/T ژن اینترلوکین 20 بر پیشرفت عفونت مزمن هپاتیت B طراحی شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه مورد-شاهدی 150 بیمار مبتلا به هپاتیت B مزمن (با نتایج سرولوژی Anti-HBc Ab مثبت و HBsAg مثبت به­مدت بیش از شش ماه) و 146 فرد سالم (از نظر Anti-HBc Ab و HBsAg سرمی منفی) از میان افراد مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران طی سال­های 1392 تا 1394، برای تفاوت در فراوانی آللی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه جایگاه پلی مورفیسم از تکنیک واکنش زنجیره پلیمراز – چند شکلی طول قطعه محدود شونده ) PCR-RFLP ( استفاده شد. یافته­ ها: فراوانی ژنوتیپ ها در گروه بیماران به ترتیب 32% CT و 4% TT در مقابل 28/1% CT و 2/7% TT در گروه کنترل بود و اختلاف معنی داری به لحاظ آماری برای فراوانی آلل‌ها و ژنوتیپ‌ها در پلی مورفیسم rs1400986C/T ژن اینترلوکین 20 میان گروه بیماران و گروه کنترل مشاهده نگردید (به ترتیب 0/549=p و 0/599=p). نتیجه گیری: ارتباطی بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs1400986 ژن اینترلوکین 20 و عفونت مزمن هپاتیت B مشاهده نشد، از این رو به نظر می‌رسد این پلی مورفیسم تأثیری بر حساسیت به هپاتیت B مزمن ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عدم ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs6887695G/C) در ژن IL12B با عفونت هپاتیت B مزمن در جمعیت ایرانی

Background and purpose: Hepatitis B virus (HBV) is considered to be one of the most important etiological factors of liver complication around the world. Interactions of host immune responses with HBV have a crucial role in the outcome of the infection. IL12 is an important pro-inflammatory cytokine that stimulates natural killer cells and T-lymphocytes to produce IFN-γ, promotes T-helper...

متن کامل

عدم همراهی ژنتیکی پلی مورفیسم rs1946518 اینترلوکین 18 و عفونت مزمن هپاتیت B

سابقه و هدف: اینترلوکین 18 عضوی از سایتوکین ها است که با القای فعالیت اینترفرون گاما با همکاری اینترلوکین 12، نقش مهمی را در پاسخ ایمنی با واسطه سلول های Th1  بازی می کند. اینترلوکین 12 و اینترلوکین 18 می توانند نقش مهمی در پاکسازی ویروس ها داشته باشند. با توجه به اهمیت اینترلوکین 18، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (-607 C/A: rs1946518) در ژن اینترلوکین 18 و استعداد ابتلا به عفو...

متن کامل

همراهی پلی مورفیسم rs153109 در ژن اینترلوکین 27 با عفونت مزمن هپاتیت B

سابقه و هدف: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، حدود 400 میلیون نفر در جهان به عفونت مزمن ویروس هپاتیتB  (HBV) مبتلا هستند. پاسخ سیستم ایمنی میزبان که به­ طور عمده توسط سایتوکاین‌ها کنترل می­ شود، در روند مزمن شدن یا پاک­سازی عفونت تاثیرگذار است. اینترلوکین 27 یک سایتوکاین پیش ­التهابی است که موجب راه­اندازی Th1 می­ شود. از عواملی که می ­تواند بر محصولات یا فعالیت ژن IL-27 تاثیرگذار باشد، تنو...

متن کامل

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 819C/T− ژن اینترلوکین 10 و عفونت هپاتیت B

زمینه و اهداف: اینترلوکین10 سایتوکین ضد التهابی مهمی است وپلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در پروموتر ژن اینترلوکین10 با عفونت Hepatitis B virus))HBV مرتبط بوده بخصوص پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در منطقه پروموتر ژن10 - IL ، در موقعیت 1082-،819-،592- با تولید 10- IL  مرتبط است. در مطالعه حاضر ارتباط بین پلی مورفیسم 819-،10- IL با عفونتHBV مزمن در بیماران ایرانی مورد مطالعه قرارگرفت.   مواد و روش کار...

متن کامل

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 28B و عفونت مزمن ویروس هپاتیتC

سابقه و هدف: بر اساس مطالعات اخیر مشخص شده است که ارتباط معنی­داری میان پلی­مورفیسم­های ژنتیکی در نواحی تنظیمی ژن اینترلوکین 28B (IL-28B) و پاسخ به درمان در افراد دچار بیماری­های ویروسی مانند هپاتیت C  وجود دارد. با وجود این، هنوز فاکتورهای ژنتیکی دخیل در پیشرفت عفونت به بیماری مزمن مشخص نشده­اند. در این مطالعه، ارتباط پلی­مورفیسم­های IL28B با استعداد ابتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C مورد ارز...

متن کامل

بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs763780 در ژن IL-17 با عفونت مزمن هپاتیت B در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران

زمینه و هدف: هپاتیت B ویروسی یکی از بیماری های عفونی شایع می باشد که میتواند منجر به سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما شود. تحقیقات جدید نشان می دهند که بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی اینترلوکین 17 و بیماری های التهابی ارتباط وجود دارد. پاسخ التهابی فاکتور مهمی در فرآیند بیماری، به خصوص عفونت های ویروسی است، و مزمن شدن و یا پاک شدن بدن از ویروس در ارتباط نزدیک با سایتوکاین های ترشح شده از سلول...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  28- 35

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022