× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علل اغما و پیش آگهی یک ماهه آن، بیمارستان سینا، 80-1379

نویسندگان

  • احسان مهدی زاده,
  • سروش طهماسبی,
  • منصوره تقا,

چکیده

Defining the patient outcome and decision making about allocation of our limited fund and technology for comatose patients depends on our knowledge about frequency and outcome of various coma etiologies. We determined the various coma causes frequency and one-month outcome of non traumatic coma. . In addition the co existence of the primary neurologic signs with the one-month outcome of non traumatic coma was defined.Methods and Materials: Our study is based on 130 comatose patients in a one-year study in Sina Hospital that consisted of 80 non traumatic and 50 traumatic patients.Results: 74% of the cases were men and 26% were women. The most common etiology of coma was trauma (38.5%). The other common etiologies were cerebro‌vascular diseases (25.4%), cancer (10%) and hypoxia-ischemia (8.5%). The most common cause of coma in men was trauma (46.9%) while the vascular diseases were the most common etiology of coma in women (41.2%).In under 40 year patients trauma was the cause of coma in 57.5% of cases in respect to 28% in above 40 cases. On the other hand, vascular diseases and malignancies were the etiology of coma in 15% of under 40 year patients and 46.5% of above 40 year patients. Among traumatic etiologies of coma, subdural hematoma was the most frequent (40%). In our research none of patients who did not have one of pupillary, oculocephalic or motor reflexes in the 3rd and 7th day of the onset of coma had acceptable outcome after one month. With consideration of pupillary, corneal, oculocephalic and motor reflexes in combination, loss of at least two of them in the 3rd and 7th day accompanied with no acceptable outcome. On the other hand the presence of three or more reflexes in the 3rd and 7th day of coma was a good prognostic factor, with 80% and 88.9% chance of acceptable recovery respectively.Conclusion: According of the study, the best time for prediction of outcome in a comatose patient, is the third or seventh the day after the onset of coma. Also relay on combination of brain stem reflexes, gives us more acceptable result.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Routine Para clinic evaluation of preoperative patients tends to cause unnecessary costs, extra risk to the patients, inefficient operating room schedules and extra medico legal risk. Furthermore, it seldom affects clinician's preoperative evaluation and decision making process for healthy patients. Numerous studies have shown that about 60% of these will not be performed if they ar...

Preoperative autologous blood donation is commonly used to reduce exposure to homologous blood transfusions among patients undergoing elective cardiac surgery. The aim of this study was to evaluate the effect of autologous transfusion on patients' hematocryte value, intra and postoperative blood loss, hospitalization time, the development of infective complications and other factors. Materials ...

  زمینه و هدف: دیسترس تنفسی از علل مهم بستری کودکان در بیمارستان و در اکثر موارد ناشی از سه بیماری مهم پنومونی، آسم و برونشیولیت حاد است. با توجه به بسیاری از علایم مشترک این بیماری ها مطالعه حاضر با هدف بررسی گسترده این سه بیماری انجام شد تا با توجه به مجموعه یافته های بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک درک بهتری برای تشخیص و درمان بیماران داشته باشیم.   روش کار : در این مطالعه 238 کودک که با علا...

A 6 years old girl was reffered to Booali Cina hospital, Sari, Iran for abdominal distention. Physical examination showed ascites.The fluid was milky in color.Biochemical test showed cylous ascites. The patient was treated with albomin-Vitamins-YPN. Ascites decreased, but second ultrasonography and abdominal CT showed a solid mass. Laparatomy was done and there was a big mass in paraverteb...

سابقه و هدف: با توجه به علل مختلف خون ریزی غیر طبیعی رحمی و اهمیت پیش بدخیمی بعضی از علل و از آنجا که این علل در مناطق مختلف فراوانی های مختلف را به خود اختصاص داده اند، این تحقیق روی بیماران مبتلا به خون ریزی غیر طبیعی رحمی که در سنین پری منوپوز، بودند در سال 80-1379 در شهرستان کاشان صورت گرفت. علل مختلف خون ریزی غیر طبیعی رحمی را بررسی کنیم.مواد و روش ها: مطالعه به صورت توصیفی بر روی بیماران ...