علل افزایش سن ازدواج دختران

نویسندگان

  • غلامرضا غفاری دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
چکیده

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متأهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده‌اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دختران در 5 مرکز شهر تهران، ساری، خرم‌آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتایج نشان داد دخترانی که دیرتر ازدواج می‌کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیش‌تری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت‌های ازدست‌رفته بیش از فرصت ازدواج است. دلالت نتایج بر آن است که همراه با تجربه مدرنیته در سطوح کلان، میانی و خُرد، چنان‌چه این تجربه بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب حاصل گردد و از طرفی شرایط جامعه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی - فرهنگی آمادگی پذیرش چنین تحولاتی را نداشته باشد، تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین کننده های جمعیتی -اجتماعی افزایش سن ازدواج دختران(مطالعه موردی: دختران ازدواج کرده مقطع تحصیلاتی دانشگاه های تهران)

چکیده هدف کلی این تحقیق، بررسی متغیرهای جمعیتی- اجتماعی موثر بر افزایش سن ازدواج دختران دانشگاه-های تهران (مطالعه موردی زنان شاغل به تحصیل در مقطع نحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران) می-باشد. با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه، 387 زن ازدواج کرده شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران با روش نمونه گیری خوشه ای مطبق مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای مورد استفاده برای تبیین افزایش سن ازدواج د...

15 صفحه اول

موانع ازدواج دختران

اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحق...

متن کامل

سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان

زمان ازدواج و تشکیل خانواده چرخه زندگی خانوادگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی ویژگی های فردی و دسترسی به همسر مناسب موجبات تعجیل یا تاخیر در ازدواج را فراهم می آورند افزایش سن ازدواج در دوره معاصر دگرگون های اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی را نیز به همراه داشته است تحقیق حاضر با استفاده از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار مرکز آمار در سال 1380...

متن کامل

بررسی اکتشافی دلایل تأخیر در سن ازدواج از دیدگاه دختران دانشجوی شهر تهران

سن ازدواج از دو سو قابل‌بررسی است. در یک‌سو بحث حداقل سن ازدواج مطرح است و در سوی دیگر افزایش سن ازدواج. مطالعات نشان می‌دهد پدیده تأخیر در ازدواج به‌منزله مسئله‌ای اجتماعی رو به افزایش ‌است. پژوهش حاضر بر آن است که با رویکردی جامعه-شناختی به بررسی عمیق‌تر دلایل افزایش سن ازدواج از دیدگاه دختران مجرد بپردازد و نظرات آنان را مورد تحلیل قرار دهد. روند پژوهش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس گرانددتئوری...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  7- 34

تاریخ انتشار 2011-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021