علل شایع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در عفونت‌های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه

نویسندگان

  • سعادتمند, علی کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

Background and Objective: Empirical antibiotic therapy of community- and hospital-acquired infections without the knowledge of the common causes and resistance patterns of the infections can lead to the enhancement of antibiotic resistance. Regarding this, the aim of this study was to determine the etiologic agents and antibiotic resistance pattern of community- and hospital-acquired infections. Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted on hospitalized patients with positive microbial cultures in two hospitals of Hamadan city, Iran, during 2012-2015. The participants were assigned into two groups of community- and hospital-acquired infections after their examination in terms of clinical manifestations. In addition to the common pathogens and their resistance patterns, the patients were examined for the type of interventions and underlying diseases. The data were analyzed in SPSS software (version 20) using the statistical tests. Results: Out of the 818 documented infections, 108 (13.2%) and 710 (86.8%) cases were community- and hospital-acquired infections, respectively. The majority of the positive cultures were respectively observed in the tracheal (62.7%), urinary (23.7%), and blood (9%) samples. Furthermore, the most frequent medical interventions included peripheral venous catheter (71.9%), suction (64.3%), ventilator (59.6%), and urinary catheter (16.5%). The most common etiologic agents of nosocomial infections were Escherichia coli (19.3%), Pseudomonas aeruginosa  (18.9%), and Acinetobacter baumannii (16.6%). Regarding the community-acquired infections, the most common etiologic agents included E. coli (19.4%), coagulase-negative staphylococci (18.5%), and Pseudomonas aeruginosa (14.8%). The highest reported resistance among nosocomial infections was related to oxacillin and ciprofloxacin. On the other hand, community-acquired infection showed the highest resistance to vancomycin and ciprofloxacin.    Conclusion: As the findings indicated, Gram-negative bacteria are more common in both community- and hospital-acquired infections. In addition, the results were indicative of the enhancement of antibiotic resistance over time.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: کلبسیلا پنومونیه از شایع‌ترین باکتری‌های گرم‌منفی در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی به ویژه عفونت‌های دستگاه ادراری است که در چند سال اخیر به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های انسانی و دامی نسبت به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در شایع‌ترین تیپ‌های کپسولی این باکتری در شهرستان زرین‌شهر اصفهان بود. مواد و روش کار...

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

  زمینه و هدف: گونه‌های استافیلوکوک از جمله عوامل شایع عفونت‌های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه می‌باشند. در دهه اخیر مقاومت این باکتری‌ها بویژه در محیط‌های بیمارستانی نسبت به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها از جمله وانکومایسین به سرعت در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی میزان مقاومت ایزوله‌های بالینی استافیلوکوک اورئوس و استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی جدا شده از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودک...

Background and Aim: Staphylococci are common pathogens of humans and livestock that able to produce a wide range of diseases. Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus are the important factors for biofilm production in patients. This study was designed to determine the ability of  biofilm production and the resistance pattern of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aur...

Background: The increasing use of β-lactam antibiotics in clinics for the treatment of different bacterial infections since early 1980s has led to increased rates of resistant bacteria isolated from patients. One of the problems in the treatment of nosocomial infections is related to resistant bacteria such as Enterobacter cloacae due to cross resistance through extended-spectrum beta-lactamase...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود