عملکرد سیستولی قلب در بیماران سیروزی کاندید پیوند کبد در مقایسه با گروه کنترل

نویسندگان

  • جعفریان, علی گروه جراحی عمومی، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • حیدری, کاظم گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • ستارزاده بادکوبه, رویا گروه بیماری‌های قلب و عروق، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • نصیری طوسی, محسن گروه بیماری‌های داخلی، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • گرایلی, بابک گروه بیماری‌های قلب و عروق، بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

Background: We assessed different systolic cardiac indices to describe left and right ventricular dysfunction in cirrhotic patients before liver transplantation. Methods: In this case-control study, eighty-one consecutive individuals with the confirmed hepatic cirrhosis and candidate for liver transplantation in the Imam Khomeini Hospital between March 2008 and March 2010 were selected. Thirty-two age and gender cross-matched healthy volunteers were also selected as the control group. A detailed two-dimensional and Doppler echocardiography was obtained in all patients and controls performed by the same operator on the day of admission. Results: Dimensions of both left and right atriums as well as left ventricular end-diastolic volume and basal right ventricular dimension in the cirrhotic group were significantly higher than control group. Left ventricular end-systolic dimensions as well as aortic annulus diameter were not different between the two study groups. Left ventricular outflow tract velocity time integral, isovolumic pre-ejection time, isovolumic relaxation time, stroke volume, left ventricular ejection fraction, IVCT+IVRT+ET, systolic velocity of tricuspid annulus, systolic velocity of basal segment of RV free wall, systolic velocity of basal segment of septal wall, peak strain of septal margin (base), peak strain of septal margin (midpoint), peak strain of lateral margin (midpoint), strain rate of septal margin (base), strain rate of septal margin (midpoint), strain rate of lateral margin (base), strain rate of lateral margin (midpoint), Tei index (left and right ventricles), systolic time interval and tricuspid annular plane systolic excursion were higher in cirrhotic group, significantly, (P< 0.05). Left ventricular ejection time and systolic velocity of mid segment of lateral wall were lower in cirrhotic group, significantly, (P< 0.05). Conclusion: In this study, the effects of liver on heart were volume overload, hyperdynamic state and systolic dysfunction in cirrhotic patients. These effects were due to chamber enlargement and we cannot use the most of cardiac indices for evaluation systolic function in cirrhotic patients. So, we suggest that systolic time interval and Tei index are useful indices in evaluation of systolic function in cirrhotic patients.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

مقدمه: بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در سراسر جهان می باشند و علی رغم درمان های دارویی، عمل جراحی پیوند عروق کرونر در برخی از بیماران همچنان به عنوان اولین و بهترین انتخاب در درمان آنان شناخته شده است. اهمیت کاهش اضطراب در بیماران تحت جراحی قلب باعث شد مطالعه ای با هدف تأثیرآموزش همتا بر اضطراب این بیماران انجام شود. روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، تعداد 60 بیمار مراجعه کننده به ...

مقدمه: بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ در سراسر جهان می‌باشند و علی‌رغم درمان‌های دارویی، عمل جراحی پیوند عروق کرونر در برخی از بیماران همچنان به عنوان اولین و بهترین انتخاب در درمان آنان شناخته شده است. اهمیت کاهش اضطراب در بیماران تحت جراحی قلب باعث شد مطالعه‌ای با هدف تأثیرآموزش همتا بر اضطراب این بیماران انجام شود. روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، تعداد 60 بیمار مراجعه‌کننده به...

مقدمه: دمیدن گاز به داخل حفره ی پریتوئن در اعمال جراحی لاپاراسکوپیک منجر به تغییرات همودینامیک شدید در بیمار می شود و اغلب، نیاز به مداخلات وسیع توسط متخصص بیهوشی جهت کنترل این تغییرات دارد. هدف این مطالعه، مقایسه ی کارایی دکسمدتومیدین، یک آلفا- دو اگونیست مرکزی، و رمی فنتانیل، یک مخدر کوتاه اثر، جهت کاهش یا پیش گیری از این تغییرات و پایداری بیشتر قلبی- عروقی در این بیماران بود. روش ها: در این ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود