× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عملکرد فیلترها پس از شستشوی معکوس با بررسی میزان کاهش کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌ها در تصفیه‌خانه آب اصفهان

نویسندگان

  • اسماعیل گرجی زاده مدیر تصفیه‌خانه آب اصفهان، شرکت آب و فاضلاب اصفهان، ایران
  • مجید هاشمی دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمد مهدی امین استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پیمانه عطابخش دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، کارشناس آزمایشگاه، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، ایران

چکیده

یکی از دلایل عملکرد ضعیف فیلترها ناشی از شستشوی معکوس آنهاست. این پژوهش با هدف ارزیابی فرایند فیلتراسیون و عملکرد فیلترهای شنی تصفیه‌خانه آب اصفهان پس از شستشوی معکوس و با بررسی کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌ها انجام شد. ‌مدت زمان این بررسی چهار ماه بود و در فیلترهای شنی فاز 1 و 2 تصفیه‌خانه انجام شد. به‌منظور بررسی عملکرد پس از فیلتراسیون، میزان کدورت و شمارش میکروسکوپی بررسی شد. میانگین تغییرات کدورت و شمارش زئوپلانکتون‌های نماتد و روتیفر در زمان‌های مختلف بعد از شستشوی معکوس مورد بررسی قرار گرفت. نقطه شکست کدورت و کاهش زئوپلانکتون‌ها بعد از زمان 15 تا 20 دقیقه شستشوی معکوس رخ داد. تعداد نماتدها و روتیفرها در فاز 1 تا زمان 10 دقیقه، به‌ترتیب 13 و 12 عدد در لیتر افزایش یافت و در زمان 20 دقیقه، به‌ترتیب به 7 و 9 عدد کاهش پیدا کرد. در فاز 2 نیز در زمان 20 دقیقه تعداد نماتدها و روتیفرها به‌ترتیب به 8 و 6 عدد در لیتر کاهش یافت. این تغییرات بر اساس آزمون t معنی‌دار بود (p<0.001). کدورت آب خروجی فیلترها نیز بعد از زمان 15 تا 20 دقیقه به کمتر ازNTU  2/0 رسید. برای محدود شدن تعداد ذرات معلق و ارگانیسم‌ها در آب خروجی بهتر است فیلتر 20 دقیقه بعد از شستشوی معکوس در مدار قرار گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدفازاینپژوهش،به‌کارگیریفرایندهایغشایی میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون به‌منظوربهبود کیفیت فیزیکی و میکربی و استفاده مجدد از پساب شستشوی فیلترهای شنی تصفیه‌خانه‌های آب بود. پساب شستشوی معکوس فیلترها 3 تا 5 درصد کل آب تصفیه شده را تشکیل می‌دهدکه در اکثر تصفیه‌خانه‌ها این پساب دفع می‌شود. اما با توجه به بحران آب ،تصفیه و برگشت آن به ابتدای تصفیه‌خانه از نظر فنی و اقتصادی مناسب‌تر است.دراینپژوه...

به‌منظور دستیابی به آب شرب با کیفیت بالا، استفاده از فناوری‌ها و دانش روز دنیا از جمله استفاده از صافی‌های سه لایه‌ای در تصفیه‌خانه‌های آب امری ضروری است. این مطالعه نتایج حاصل از یک تحقیق آزمایشگاهی در مقیاس پایلوت بود که با هدف بررسی عملکرد استفاده از کانی گارنت در صافی چند بستری و مقایسه آن با صافی شاهد دو لایه‌ای در حذف کدورت و برخی موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان انجام شد. کلیه آ...

برای بررسی تأثیر اشعه گاما بر گندزدایی آب و فاضلاب، نمونه‌های آب خام و آب فیلتر شده تصفیه‌خانه آب اصفهان، نمونه‌های پساب ثانویه خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان، پساب ثانویه زلال‌سازی شده با زمان ماند یک روز و پساب ثانویه فیلتر شده جمع‌‌آوری شد. با استفاده از دستگاه درمانی60CO  مولد اشعه گاما با نرخ انتشار اشعهCGy/min  405/38، نمونه‌های آب در دزهای Gy160-20 و نمونه‌های پساب در دزه...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

اهمیت صافی‌ها در سیستم آب‌های آشامیدنی به آن خاطر است که، می‌تواند درصد قابل توجه‌ای از باکتری‌ها و میکروارگانیزم‌های مولد بیماری را با کمترین هزینه حذف نماید. در این زمینه استفاده از فیلترهای شنی به منظور حذف کدورت آب متداول می‌باشد. شستشوی معکوس فیلترهای شنی، سبب از بین رفتن رسوبات شکل گرفته در بستر شنی می‌شوند. با توجه حجم آب مصرفی در شستشوی معکوس فیلترهای شنی(حدود 3-2% از حجم آب تصفیه شده)،...