عملیة فهم النص علی ضوء رؤیة سوسور فی سورة "آل عمران"؛ المحور الاستبدالی نموذجا

نویسندگان

  • مجید صالح بک أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائی، طهران، إیران
  • کمال الدین مطهر طالب مرحلة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائی، طهران، إیران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عملیة فهم النص علی ضوء آراء علماء النحو والبلاغة ( سیبویه وعبدالقاهر الجرجانی)

تعد قضیه استنتاج المعنی من النص و الحصول علی البواطن المستوره التی لفّت ظاهر علائم اللغه، من هواجس الانسان المستمره منذ ظهور اللغه حتی اَلان. و فی هذه المضمار لم یکن المسلمون خارجین عن هذه الظاهرة، فهم من بدایة نزول الوحی قد اهتموا بذلک و حاولوا ان یکشفوا الحجب عن ظاهرة النص لیصلوا الی آلیات محددة فی هذا المجال. فبالتزامن مع توسع مباحث الهرمنیوطیقا فی الغرب، دخلت مواضیع جدیدة فی مجال فهم النص و ا...

متن کامل

دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران

لا شک أنّ لِلتعبیر القرآنیّ أشکالاً وأسراراً فنیّة تدلّ علی أنّ هذا القرآن کلامٌ أدبیّ مقصود وتکسب نصّه جمالاً وروعةً ودواماً واستقامة. لعلّ مِن أبرز هذه السمات، ظاهرة الانسجام وأثرها فی أداء المعنی القرآنیّ متکاملاً من جمیع الوجوه، فضلاً عن منطقیّة نحوها وصرفها وقالبیّة ألفاظها وسعة مفرداتها ودقّة تعبیراتها عن المعانی المقصودة. استهدف هذا البحث، دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران مستخدماً المنهج ...

متن کامل

زیبایی‌شناسی انسجام آوایی در خاتمة آیات سورة آل عمران

حضور حرفی خاص و تکرار آن در انسجام زیباشناسانة سخن دخیل است و به تقویت معنی و جایگاه آن منجر می‌شود و بر اهمیت و ارزش آن می افزاید. رعایت تجوید حروف و صفات آن نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر زیبایی سخن است. در نتیجة حضور این عوامل، تأثیر الفاظ و در پی آن، قدرت معنی افزایش می‌یابد.انسجام صوتی یکی از مهم‌ترین ارکان آیات و به خصوص جملات پایانی آن است؛ زیرا این قسمت از حروفی تشکیل شده که در القا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  27- 50

تاریخ انتشار 2017-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023