عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

نویسندگان

چکیده

زمان، منبع کمیابی است که تنها مدت کوتاهی در اختیار انسان است و می‌تواند فرصت موفقیت و اثرگذاری را فراهم کند. با وجود این، برای همه‌ی افراد ارزش یکسانی ندارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان یزد انجام شد. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 15 سال شهر یزد بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که از روایی و پایایی آن با شیوه‌ی صوری و سازه‌ای مورد تأیید قرار گرفت. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تحصیلات، خاستگاه اجتماعی، شغل، انگیزه‌ی پیشرفت، جهان‌گرایی، جامعه‌پذیری، دینداری و سرمایه‌ی اجتماعی با میزان ارزش زمان رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. متغیرهای جامعه‌پذیری، انگیزه‌ی پیشرفت و تحصیلات، در مدل رگرسیون گام به گام وارد شد و توانست 28 درصد از تغییرات میزان ارزش زمان را در نمونه‌ی مورد مطالعه تبیین کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی در میان شهروندان شهر کاشان

سلامت اجتماعی افراد از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف است. هدف اصلی پژوهش، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سلامت اجتماعی در بین شهروندان شهر کاشان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و ابزار تحقیق، پرسشنامۀ محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان 18-64 ساله شهر کاشان است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 373 نفر به‌دست ‌آمده است و برای دستیابی به نمونه‌های تحقیق، از روش نمونه‌گی...

متن کامل

عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد و نمونه با شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شد. تکینک گردآوری...

متن کامل

رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد

نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی‌شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های وجودی مثبتی که در...

متن کامل

عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و باعث رشد و شکوفایی و توسعه کشور می‌شود. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را همه اعضای تعاونی‌های تولیدی فعّال شهر یزد تشکیل می­دادند که 196 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به­عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای گردآو...

متن کامل

بررسی رفتارهای‌زیست‌محیطی‌ مسئولانه در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن

جامعه شناسان تلاش می‌کنند تا عوامل مؤثر بر رفتارهای انسان در حفظ محیط‌زیست را شناسایی کنند زیرا با شناخت این عوامل می‌توان به ارائه راه‌حل‌هایی برای تغییر رفتار مخرب و تشویق رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط‌زیست پرداخت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر یزد بوده است که ابتدا جامعه آماری به چند خوشه تقسیم‌شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسش‌نامه در بین شهروندان پخش ...

متن کامل

عوامل قانون‌گرایی شهروندان در شهر یزد

مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون‌گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون‌گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون‌گرایی شهروندان از نظریه‌های جامعه‌شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد مت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 3

صفحات  95- 114

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021