عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تمایل بهره‌برداران به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (مورد مطالعه: مراتع شهرستان دهگلان)

نویسندگان

  • فاطمه شفیعی استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ایران
  • فرزاد احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ایران،
  • قدرت الله حیدری دانشیار، گروه مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری، ایران

چکیده

مراتع بیش از 53 درصد از مساحت کشور را شامل می­شوند. این عرصه­ها نیازمند اعمال مدیریتی صحیح با هدف حفظ، احیا، توسعه و بهره­برداری بهینه هستند. امروزه تلاش برای حفاظت، احیا و بهره­برداری مراتع در حوزه­های آبخیز با مشارکت بهره­برداران در چارچوب طرح­های مرتعداری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی در راستای توسعه پایدار است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل بهره­برداران به مشارکت در طرح­های اصلاح و احیا مراتع در چهار محدوده عرفی از شهرستان دهگلان بود. تعداد نمونه با استفاده از رابطه کوکران و تطبیق آن با جدول کرجسی و مورگان 68 نفر انتخاب گردیده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که بین عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی با میزان تمایل بهره­برداران به مشارکت در طرح­های اصلاح و احیای مراتع رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشت. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان می­دهد که از بین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تمایل بهره­برداران به مشارکت 4 متغیر عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، تحصیلات و تعداد دام مجموعأ 80 درصد از واریانس میزان تمایل بهره­برداران به مشارکت در طرح­های اصلاح و احیای مراتع را تبیین کردند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاحی و احیایی مرتع بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 68 بهره‌بردار تعیین شد. به‌منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی است...

عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه مراتع، بستر توسعه‌ی پایدار محیط زیست محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، طرح‌های مرتعداری نقش مهمی در جلوگیری از تخریب مراتع و بهبود وضعیت آنها ایفا کرده‌اند. موفقیت این طرح‌ها منوط به مشارکت بهره‌برداران است. هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران دهستان گل‌تپه، شهرستان سقز، در اجرای طرح‌های مرتعداری بود. بدین منظور، از تحقیق توصیفی همبستگی با رویکرد مقا...

مشارکت جوامع روستایی عامل مهمی در پیشبرد طرح های منابع طبیعی محسوب می­گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت بهره­برداران در مراحل مختلف اجرای طرح­های مرتع‌داری و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. این مطالعه با استفاده از یک پژوهش توصیفی- همبستگی در خانوارهای روستایی بهره­بردار از مراتع شهرستان ماهنشان در روستاهایی که طرح‌های مرتع‌داری در آن­ها اجرا شده و یا در حال اجرا بود، صورت گرفت. با استفاده ...

مشارکت بهره‌برداران در احیای حوزه­ های آب‌خیز و حفاظت از آن‌ها اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر اندازه‌ی مشارکت دام‌داران در اجرای طرح‌های مرتع‌داری درحوزه‌ی آب‌خیز کیاسر شهرستان ساری انجام شد. این تحقیق  به‌روش توصیفی پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل 361 نفر از بهره­برداران منطقه بود و حجم نمونه بااستفاده از رابطه‌‌ی کوکران 73 نفر تعیین شد. اط...

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری در شهرستان سنندج از استان کردستان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از بهره‌برداران ذینفع 10 طرح مرتعداری در 10 روستا بودند. در مجموع، 200 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود