عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود، که به شکل میدانی- کتابخانه‌ای انجام شد. روش شناسی : جامعه آماری پژوهش را 230 نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 25 عامل با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بوسیله 10 نفر از اساتید و کارشناسان داوری و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی نمونه 30 نفری از داوران با استفاده از آزمون ضریب پایایی به روش دو نیمه‌کردن و با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد(90/0r-). از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) به منظور تعیین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان اهمیت متغیرها استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی (آزمون کرویت بارتلت، کیسر ـ می‌یر و اوکلین، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن) برای اولویت بندی عوامل تحقیق استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه داوران در بین عامل‌های بازدارنده موثر بر قضاوت داوران پنج مولفه به ترتیب "عوامل مرتبط با روز مسابقه"، "عوامل بیرونی"، "عوامل فرهنگی"، "عوامل زمان برگزاری" و "عوامل شغل و دستمزد" دارای اهمیت بیشتری بوده اند. همچنین در تحلیل عاملی، عوامل فرهنگی نسبت به سایر عوامل بازدارنده در اولویت قرار داشته و نیازمند توجه بیشتری بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات و موانع داوری در فوتبال ناشی از مشکلات ساختاری و فرهنگی باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود فدراسیون فوتبال با فرهنگ سازی مناسب در بین هواداران، بازیکنان و مربیان؛ الگوبرداری از ساختار کمیته داوران کشورهای پیشرفته در این زمینه، پرداخت حقوق ثابت و همچنین بیمه کردن داوران در حد امکان این عوامل بازدارنده موثر را کنترل کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدا...

متن کامل

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدان...

متن کامل

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرس

هدف از این پژوهش، بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و یافتن رابطة آن با میزان استرس آنها بود. به این منظور، از دو پرسشنامة فرسودگی ناشی از قضاوت (وینبرگ و ریچاردسون، 1992) و استرس داوری (ناسی، 1994) و همچنین پرسشنامة محقق ساختة مشخصات فردی که روایی آن توسط استادان صاحب نظر تایید و پایایی سؤالات نیز از طریق آلفای کرونباخ (82/0) به دست آمد، استفاده شد. جامعة مورد...

متن کامل

مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران با استفاده از نظریه مدل ویژگی‌های شغل بود که طی چند دهه اخیر در مرکز ثقل مطالعات قرار گرفته است. کلیه داوران و کمک‌داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال ایران (157 نفر) به پرسشنامه ویژگی‌های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های اندازهگیری مکرر، بونفرونی و حداقل مجذورات بخشی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 27

صفحات  155- 166

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023