عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران

نویسندگان

  • ثقفی, علی
  • سپاسی, سحر
  • مهرانی, ساسان
  • موسی خانی, محمد
چکیده

زمینه: در خصوص اهمیت تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران رسمی در ارتقای اعتبار حرفه، این موضوع مطرح می‌گردد که چه عواملی باعث می‌شود تا ارزشهای اخلاقی حسابداران را ارتقاء بخشید. هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که چه عواملی را می‌توان در تصمیم‌گیری حسابداران رسمی کشور با اهمیت شمرد. به بیان دیگر، حسابداران رسمی در پایبندی به اخلاق حرفه‌ای چه عواملی را دخیل می‌دانند.   روش کار: از میان جامعه حسابداران رسمی کشور نمونه‌ای به تعداد 56 نفر به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی که برای این نوع مطالعات پیشنهاد شده، انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه با طرح سؤالاتی در زمینه عواملی که بر تصمیمات اخلاقی حسابداران تأثیر می‌گذارد، استفاده شد. سؤالات مصاحبه عمدتاًَ بر اساس مبانی نظری تحقیق و با بهره‌گیری از نظر خبرگان و پیشکسوتان این رشته ساخته شد. پایایی همسانی درونی ابزار برابر90% و اعتبار منطقی آن توسط کارشناسان خبره، مطلوب گزارش گردید. از روش تم جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.   یافته‌ها: با استفاده از روش تحلیل تم یافته‌های تحقیق نشان داد که قوانین و مقررات، ویژگیهای فردی حسابدار رسمی، ویژگیهای کار حسابرسی، و ویژگیهای سازمان حسابرسی کننده از جمله عواملی هستند که می‌‌تواند بر تصمیمات اخلاقی حرفه‌ای حسابداران رسمی کشور تأثیر بگذارند.   نتیجه‌گیری: ویژگیهای فردی حسابدار رسمی، ویژگیهای کار حسابرسی و ویژگیهای سازمان حسابرسی کننده در کنار قوانین و مقررات از جمله عواملی هستند که حسابداران رسمی به آنها در تصمیمات اخلاق حرفه‌ای خود اشاره کرده‌اند. همچنین جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی می‌توانند آنها را در برنامه‌ریزی و نظارت سازمانهای خود در اولویت قرار دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

متن کامل

بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مولفه های ...

15 صفحه اول

عوامل موثر بر قضاوت‌های اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران

مقبولیت هر حرفه به میزان مسئولیت مورد پذیرش آن حرفه در جامعه، بستگی دارد. همچنین وفاداری اعضای حرفه به آیین نامه رفتار حرفه‌ای، لازمه‌ی بقای هر حرفه است. این پژوهش در صدد بررسی سطح مربوط بودن و اثربخشی آیین رفتار حرفه‌ای در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد تا بدین ترتیب راهکارهای احتمالی برای بهبود رفتار حرفه‌ای در بین حسابداران تعیین شود. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آور...

متن کامل

رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی

این پژوهش، به بررسی رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی و استرس حسابداران رسمی می‌پردازد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی‌- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به‌وسیله پرسشنامه و نمونه‌گیری از 117 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران صورت گرفت و برای تحلیل یافته‌ها در قالب 2 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. در این پژوهش، ایده‌آل‌گرایی و نسبی‌گرایی به‌عنوان اجزای ایدئ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی حسابداران

هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابداران می باشد. با استفاده از متغیرهای شناخت شغل، هیجان طلبی و استرس مربوط به شغل (تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد، حجم کار و مسئولیت پذیری/ توانایی) به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر بررسی رابطه متغیرها از نوع همبستگی و از نظر ابزار گردآوری داده ها از نوع...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  6- 12

تاریخ انتشار 2011-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022