× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

عوامل مؤثر در بروز سنگ ادراری در کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به کلینیک کودکان و ارولوژی شهر یاسوج

نویسندگان

  • جان نثار, مهدی
  • ذوالعدل, محمد
  • رضایی, مهرداد
  • شهبازی‌پر, مرضیه

چکیده

چکیده زمینه و هدف: سنگ ادراری یکی از علل مهم موربیدیتی در کودکان است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در بروز سنگ‌ ادراری در کودکان زیر 14 سال بود. روش بررسی: در این مطالعه موردـ شاهدی از بین کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج که تشخیص سنگ ادراری در آنان بر اساس دوبار سونوگرافی تأیید شده بود، 48 کودک واجد شرایط انتخاب شده و به عنوان گروه مورد پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، محل و اندازه سنگ جهت ایشان تکمیل گردید. تعداد 48 نفر به عنوان گروه شاهد از کودکان سالم زیر 14 سال که جهت بررسی رشد و سلامتی به کلینیک مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. پارامترهای سرمی ‌و ادراری مؤثر در سنگ سازی در دو گروه چک شده و داده‌ها با استفاده ازآزمون‌های آماری میانگین، مجذور کای و تست تی تحلیل شدند. یافته‌ها: در 8/70 درصد کودکان گروه مورد سابقه مثبت خانوادگی سنگ ادراری وجود داشت. هیپرکلسیوری در 4/35 درصد هیپراگزالوری در 8/17درصد، هیپراوریکوزوری در 7/16 درصد و هیپوسیتراتوری در 6/13 درصد گروه مورد وجود داشت. میانگین میزان کلسیم ادرار در گروه مورد 47/0 و در گروه شاهد 24/. و میانگین میزان اسیداوریک ادرار در گروه مورد 91/0 و در گروه شاهد 54/0 بود(05/0>p).در 3/58 درصد سنگ‌های کلیه منفرد و 8/95 درصد اندازه 4 میلی‌متری و کمتر داشتند. شایع‌ترین علامت(1/58 درصد) هنگام مراجعه در کودکان مبتلا به سنگ ادراری بی‌قراری و سوزش حین ادرار کردن بود. نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، هیپرکلسیوری، هیپراوریکوزوری، هیپراگزالوری و سابقه مثبت خانوادگی از عوامل مهم سنگ ادراری کودکان بوده واغلب سنگ‌های کودکان کوچک تر از 4 میلی متر و منفرد می‌باشند. واژه‌های کلیدی: سنگ ادراری، کودکان، هیپرکلسیوری

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: سنگ ادراری یکی از علل مهم موربیدیتی در کودکان است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در بروز سنگ ادراری در کودکان زیر 14 سال بود. روش بررسی: در این مطالعه موردـ شاهدی از بین کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج که تشخیص سنگ ادراری در آنان بر اساس دوبار سونوگرافی تأیید شده بود، 48 کودک واجد شرایط انتخاب شده و به عنوان گروه مورد پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگر...

زمینه و هدف: شناسایی عوامل خطرزای بروز سرطان در کودکان دارای اهمیت است، اما این عوامل کمتر شناخته شده‌اند. لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل خطرزای بروز سرطان در کودکان زیر 14سال صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت مورد- شاهدی بر روی کودکان زیر 14 سال انجام شد. 98 کودک مبتلا به سرطان در گروه مورد و 100 کودک سالم در گروه شاهد از نظر سن و جنسیت با یکدیگر همگون شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش...

زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های دوران کودکی پس از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می‌باشد. تشخیص به موقع، درمان صحیح و پیگیری مناسب بیمار می‌تواند سبب کاهش قابل توجه عوارض شود. هدف این مطالعه تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در عفونت مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1391 بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی‌ـ م...

مقدمه: شیوع سنگ های کلیه و مجاری ادراری در کودکان رو به فزونی است و ممکن است علائم و نشانه های مشخصی غیر از هماچوری نداشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تظاهرات بالینی و علل سنگ های کلیه و مجاری ادراری در کودکان زیر 14 سال انجام شد. روش کار: این مطالعه به روش توصیفی و گزارش سری روی 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان کودکان فاطمی سهامیه قم در سال 87-86 انجام شد. سن، جنس و سابقه خانوادگی بیماران...

زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری یکی از شایع ترین عفونت های دوران کودکی پس از عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. تشخیص به موقع، درمان صحیح و پیگیری مناسب بیمار می تواند سبب کاهش قابل توجه عوارض شود. هدف این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1391 بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقطع...

سابقه و هدف: سنگهای ادراری یکی از مشکلات شایع و مهم طب کودکان است که امروزه شیوع آن در کودکان رو به افزایش است. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی از شیوع و انواع سنگ کلیه در جامعه خود نداریم این تحقیق با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سنگهای کلیه و مجاری ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 1387-1383 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی بیمارانی که بر اساس نتایج سونوگرافی مبت...