عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان

نویسندگان

  • ابوطالب حسین پور استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • طاهر عزیزی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده

آموزش به‌طور کلی و آموزش عالی به شکل برجسته‌تر در توسعه جامعه در ابعاد مختلف نقش بسزایی ایفا می‌نماید. بدون تردید یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت و اثربخشی نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی آن می‌باشند. ارزشیابی مستمر از کیفیت کار اعضای هیأت علمی باعث حفظ انگیزه و رفع کاستی‌ها خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان طی سال‌های 1392-1388 انجام گردید. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است وداده‏ها با استفاده از روش پیمایش جمع‌آوری شد. تمام 109 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه در این بازه زمانی، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه بود که روایی و پایایی آن قبلاً تأیید شده است. بررسی طولی نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد بین کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی در ده نیمسال مورد بررسی ازنظر دانشجویان اختلاف معنی‌داری وجود داشت و به‌طور کلی تغییرات دارای روند صعودی بود. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون متغیرهای مرتبه علمی، تعداد کل مقالات و سن، بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیأت علمی از دانشجویان داشتند و متغیرهای مرتبه علمی، تعداد دروس تدریس شده و تجربه کار، بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی نمرات ارزیابی دریافتی اعضای هیأت علمی از دانش‌آموختگان داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از دیدگاه دانشجویان

هدف از این پژوهش بررسی وضعیّت مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از دیدگاه دانشجویان و تحلیل عامل‌های مؤثر بر دیدگاه دانشجویان در این زمینه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، 300 تن از دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده کشاورزی بود که 170 تن از آن‌ها به عنوان نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ...

متن کامل

عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

هدف کلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل تبیین کننده ی کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل 87نفر از اساتید دانشگاه رامین خوزستان بودند که با توجه به تعداد آنها از روش سرشماری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن بر اساس نظر اساتید رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و برای...

متن کامل

تبیین مؤلفه¬های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت¬علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه­های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی (غیر آزمایشی)- پیمایشی به انجام رسیده‌است و جامعة آماری آن شامل 256 نفر عضو هیئت‌علمی پردیس­های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج و ابوریحان) با مراتب علمی مختلف هستند. حجم نمونه­ای به تعداد 100 نفر و براساس فرمول کوکران و با استفاده از ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر برکارآفرینی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران

نگاهی به تغییرات سریع جوامع و روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت هماهنگی با این رشد، ارزش کارآفرینی را بیش از پیش افزایش داده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران تشکیل دادند (203 =N) که تعداد 83 نفر از آن‌...

متن کامل

عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

هدف کلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل تبیین کننده ی کیفیت تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل 87نفر از اساتید دانشگاه رامین خوزستان بودند که با توجه به تعداد آنها از روش سرشماری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن بر اساس نظر اساتید رشته ی ترویج و آموزش کشاورزی تأیید گردید و برای...

متن کامل

رابطه ی مهارت های ارتباطی با عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نظام آموزش عالی کشاورزی برای بقای خود، به ارتباطات نیاز دارد و درک و شناخت بهتر از مهارت­های ارتباطات انسانی، موجب ارتقای سازمانی می­شود. این تحقیق از نوع علی- معلولی است و با هدف تعیین رابطه­ی مهارت های ارتباطی با عملکرد آموزشی- پژوهشی اعضای هیأت علمی انجام شده است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 120تن اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع­طبیعی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  163- 179

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021