فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

ثبت نشده
چکیده

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای موفقیت پروژه های مدیریت فرآیند های کسب و کا ربه عنوان یکی از روش های مهندسی مجدد فرآیند، در سازمان هایی که خدمات زیرساخت  فرآیند های کسب و کار ارایه  می دهند، پرداخته است .چارچوب تئوری به منظور نشان دادن فاکتورهای موفقیت ارایه  گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کار آفرینانه بر موفقیت کسب و کار های ورزشی

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کار آفرینانه بر موفقیت کسب و کار های ورزشی انجام شد. پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه‌ها ، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدی‌های لوازم ورزشی در سطح کشور به تعداد 11780 مورد بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمون آماری 384 نفر تعیین شد. از پرسشنامه جهت جم...

متن کامل

مروری بر مدل‌های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار

محیط کسب و کار کنونی مستلزم مدیریت یکپارچه و دیدگاه سیستمی است و ساختارهای سنتی پاسخگوی آن نیست. مدیریت مبتنی بر فرآیند یکی از رویکردهای رایج مدیریت سازمان است که ساختار سنتی حوزه­های وظیفه­ای را از بین می­برد. در این دیدگاه فرآیندها به عنوان دارایی­های استراتژیک سازمان محسوب می­شوند و نیازمند مدیریت و بهبود مستمر می­باشند. لذا سازمان­­ها خواستار روشی جامع و اصولی برای ارزیابی و شناسایی نقاط ضع...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت-های خدمات‌محور: پژوهشی آمیخته

ضرورت مدیریت کارآمد، شیوة بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی دقیق با استراتژی سازمانی یکپارچه، منعطف و هوشمند گام مهم عقلانی‌سازی فرآیند و آینده شرکت است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت‌های خدمات‌محور در تهران هدف اصلی پژوهش است. روش پژوهش آمیختة اکتشافی (کیفی (نظریة داده‌بنیاد) با نمونة آماری 16 نفر ((مدیران شرکت‌های خدماتی، بیمه، مؤسسات آموزشی‌ و ‌پژوهشی، بانک...

متن کامل

تاثیر طراحی نرم‌افزاری مجدد فرآیند کسب و کار بر مدیریت زنجیره تامین ( مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی آسمان)

امروزه چالش‌های زیادی پیش ‌روی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تأمین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست‌گذاری‌ها...

متن کامل

شناسایی و دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های پیاده سازی سیستم های هوش کسب و کار در ایران

امروزه تعداد زیادی از سازمان ها جهت بهبود کیفیت تصمیم گیری خود از سیستم های هوش کسب و کار استفاده می نمایند. اگرچه بسیاری از سازمان ها به استقرار و استفاده از سیستم های هوش کسب و کار روی آورده اند، اما همه آن ها در پیاده سازی آن موفق نبوده اند. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم های هوش کسب و کار در سازمان های ایران می باشد. بدین منظور، در ابتدا با مرور پژوهش های گذشته، 26 عا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  31- 40

تاریخ انتشار 2011-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023