× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز طیف گسترده در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در استان گیلان

نویسندگان

  • امیرمظفری, نور ، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
  • بابائی کسمائی, زهرا ، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
  • محسن پور, محدثه گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

Background: Escherichia coli is one of the most common causative agent of urinary tract infection. In recent years, resistance to cephalosporins has been considerably on the rise due to production of extended spectrum beta-lactamases (ESBLs.( This study was aimed to determine the survey of CTX-M, SHV, TEM, OXA-1, PER-2, and VEB-1 which are the most famous ESBL genes in E. coli isolated from outpatients with UTI in Guilan. Materials and Methods: A total of 2267 urine samples were collected from outpatients suffering from UTIs. After primary biochemical and differential tests like MRVP, Lysin dacarboxilation in LIA medium, Urea hydrolysis test, TSI and Simon citrate test, samples containing E. coli were identified. Antibiotic susceptibilities were determined by disk diffusion. Double disk tests using Cephtriaxon, Amoxiclave and Cephtazidime-clavolonate were performed for phenotypic ESBL production assay. ESBL-producing genes were evaluated by PCR. Results: Among the 2267 urine samples, 167 E. coli cells were isolated. From these E. coli isolates, 38.9% were shown to be ESBL producers by the Double disk method. Based on the molecular analysis, the frequency of ESBL-producing genes were, CTX-M (70.32%), TEM (9.64%), SHV (4.88%) OXA-1 (57.2%), and PER-2 (12.1%). VEB-1 was not detected in the analyzed samples. Also, some of the isolates had more than one ESBL-producing gene. Statistically, there was a direct correlation between gender and age with the infection. Conclusion: In this study, more than half of the isolated bacteria were ESBL-producers. As the resistance-inducing genes are carried on mobile genetic elements, rapid detection of resistant species is of major importance to prevent their dissemination.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and Objective: Urinary Tract Infection (UTI) is one the most prevalent bacterial infections and Escherichia coli is the most common causative agent of UTI. However, the incidence of community acquired UTI caused by extended spectrum beta-lactamase producing E. coli is increasing worldwide. The aim of this study was to assess the frequency of blaTEM gene in E. coli isolated from UTI o...

زمینه و هدف : سویه‌های اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک (UPEC) بیشترین عامل ایجاد کننده عفونت‌های دستگاه ادراری هستند. این سویه‌ها به دلیل داشتن عوامل ویرولانس خاصی از جمله fimH ، iucD ، iroN و hlyA توانایی ایجاد بیماری در مجاری ادراری را دارند. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ژن‌های کدکننده عوامل ویرولانس و ارتباط آنها با گروه فیلوژنتیکی در اشریشیاکلی‌ جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری انجام ش...

چکیده زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری (uti) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد و اشرشیاکلی (e.coli) شایع ترین عامل عفونت ادراری است. از طرفی وقوع uti کسب شده از جامعه ناشی از سویه های e.coli مولد بتالاکتاماز با طیف گسترده (esbl) به صورت جهانی در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن tem در اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری بیماران سرپایی بود. روش بررسی: 140 جدایه اشرشیاکل...

  زمینه و هدف: سویه ‌های مقاوم میکروبی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی افراد در جوامع مختلف می ‌باشند. در این میان ظهور سویه ‌های مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده در میان اعضای خانواده انتروباکتریاسه که به ‌عنوان عوامل اصلی تولیدکننده عفونت‌ های ادراری محسوب می‌ شوند، مشکلات عدیده ‌ای را در درمان این نوع از عفونت ‌ها، به وجود آورده است. در همین راستا مطالعه ‌ای باهدف تعیین فراوانی ژن بتالاکتاماز TEM-...

مقدمه اشریشیاکلی‎های یوروپاتوژنیک (UPEC) یکی از شایع‎ترین عوامل میکروبی ایجادکننده عفونت‎های دستگاه ادراری می‎باشند که سروتیپ‎های مختلفی از این گروه سرمی که دارای تنوع ژنتیکی هستند در ایجاد این عفونت‎ها دخالت دارند. مطالعه حاضر با هدف دسته بندی ژنتیکی ایزوله‎های یوروپاتوژن اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‎های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش کار تعداد 67 ایزوله UPEC که از ب...

Received: 19 Feb, 2013 Accepted: 25 Apr, 2013AbstractBackground & Aims: One of the most prevalent bacterial infections is urinary tract infection (UTI) and Escherichia coli has been isolated from 75-90 percent of UTI cases. On the other hand, the rate of community acquired UTI caused by extended spectrum beta-lactamase producing E. coli, in particular blaCTX-M is increasing worldwide. Therefore...