فرایند تکرار در آثار نمایشی ساروت، پویایی زبان کلامی یا ایستایی آن؟

نویسندگان

  • الله شکر اسداللهی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ی ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز
  • مهدی افخمی نیا گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز
  • نعیمه کریم لو گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز
چکیده

تکرار را می‌توان نمونه‌ای از بروز جریاناتِ تروپیسمی ساروتی در زبان بیرونی دانست. تروپیسم در حقیقت همان عکس العمل یا تحریکات ایجاد شده در اثر حضور دیگری است. این حضور، دنیای درون شخصیتهای ساروت را دچار دگرگونی کرده و تاثیر آن در رفتار و گفتارشان نمود پیدا می‌کند. به بیانی دیگر، خود را در حضور دیگری یافتن به معنایِ درکِ لزومِ ارتباط و خودابرازی (سخن گفتن و برقراری ارتباط) می باشد، در حالیکه در دنیای ساروت خودابرازی مساوی با محدود کردنِ معنا و احساس است. بمحض سخن گفتن، زبان قراردادی یا بیرونی شکل می گیرد، اما زبانِ نامحدود درونی که مکانِ احساسات ناب و غیرقابل بیان‌ها می باشد خدشه دار می‌شود چرا که نمی‌تواند کامل و بی‌نقص به مرحله‌ی تولید زبان برسد.مقاله‌ی حاضر در تلاش است با نگرشی جدید به بررسی اجمالیِ مسأله‌ی زبان در آثار نمایشیِ محدودِ این نویسنده (سرهیچ و پوچ، او آنجاست، زیباست، ایسما، دروغ، سکوت) بپردازد. و نقش تکرار به‌عنوان فرایندی کلامی در پویایی یا ایستاییِ متن و چگونگی تجلیِ تروپیسم ساروتی یا احساس در کلام را تبیین کند. این مقاله با استناد بر مطالعاتِ پژوهشگران حوزه‌ی علوم زبانی، نمایش و ادبیات نظیر اَرنو ریکنر و فرآنسواز کَلَن، با عینی سازی از طریقِ تحلیلِ آثار نمایشی ساروت ضمنِ رویکردی بینارشته ای (زبانشناسی، ادبیات) نگاشته شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طنز کلامی در آثار نمایشی وودی آلن: رویکردی تحلیل گفتمانی

این مقاله کوششی برای شناخت طنز کلامی در آثار وودی آلن است. برای تحقق این هدف، گروهی از ابزارهای زبانی مانند پیش انگاری، استلزام، استنتاج و نیز بافت که سبب پیدایش طنز کلامی شده اند، بررسی و تحلیل می شود. پرسش های پژوهش عبارتند از: «کدام یک از فنون زبانی در شکل گیری طنز کلامی مؤثر بوده اند؟» و «طنز کلامی و کاربرد آن چگونه بوده است؟». وودی آلن کارگردان کمدی و طنزپرداز نام آشنای آمریکاست. طنز و باز...

متن کامل

جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به...

متن کامل

فرایند تکرار در زبان ترکی

زبان ترکی یکی از زبان های پرگویشور در ایران است و این رساله به بررسی فرایند تکرار در این زبان پرداخته که در هر زبان دیگری نیز هم از لحاظ واجی و هم از لحاظ صرفی بسیار مورد توجه است. گرداوری داده های استفاده شده در این رساله از طریق مشاهده و ضبط مورد به مورد آنها از میان سخنان گویشوران ترک زبان شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. آنچه فرایند تکرار را فرایندی ویژه هم از لحاظ واجی...

15 صفحه اول

پویایی و ایستایی نظام هستی از دیدگاه مولوی بلخی

مبحث حرکت و تغیّر در اجزای عالم از دیرباز مورد توجه عموم حکما به ویژه حکمای مسلمان قرار گرفته است. در اندیشۀ مولانا، تمام اجزای عالم در حرکت و تکاپوی مستمر است و این حرکت هم در ظواهر پدیده­ها و هم در باطن هستی سریان دارد. پدیده‌های عالم، حیات و شعور دارند و حرکت آنها نشانه­ زندگی و شعور و ادراک آنهاست. به نظر مولانا باطن هیچ پدیده­ای ساکن نیست، سکون­ و رکودی که در ظاهر پدیده­ها مشاهده می­شود، تص...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  1- 1

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید