فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت بین فردی

نویسندگان

  • بیژن زارع دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده

مقاله­ی حاضر حول شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده­ی خشونت بین فردی تدوین شده است. بنابراین از بین تحقیقات اجتماعی که با موضوع خشونت بین فردی انجام گرفته­اند بر اساس معیارهای شکلی و محتوایی 12 پژوهش برگزیده شده و به روش فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفته­اند. تحقیقات برگزیده عمدتاً در نهادهای آموزشی صورت پذیرفته­اند. نمونه­ی آماری جمعاً 4650 نفر (1250 نفر دختر و 3400 نفر پسر) است. نتایج نشان می‌دهند از بین متغیرهای زمینه­ای فقط متغیر جنسیت با متغیر وابسته رابطه­ی معناداری دارد و بروز رفتار خشونت­آمیز در بین پسران از دختران بیشتر است و متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی رابطه­ی شفاف و معناداری با متغیروابسته ندارند و از بین عوامل اجتماعی، متغیرهای نظارت و کنترل والدین بر فرزندان، تعامل رضایت­بخش در خانواده، داشتن روابط نامطلوب در خانواده، تأثیر رسانه­ها و داشتن دوستان بزهکار با متغیر وابسته روابط معناداری دارند. از بین نظریات اجتماعی، نظریه­های کنترل اجتماعی، یادگیری اجتماعی و خرده فرهنگی در تبیین پدیده­ی خشونت بین فردی بیشترین سهم را ایفا می‌کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانوادگی

این پژوهش بر مبنای مجموعه‌ای از نظریات در حوزه‌ی خشونتِ خانوادگی به بررسی تأثیر برخی از عوامل اجتماعی بر خشونت خانوادگی در میان ساکنان شهر کاشان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه‌ی آماری آن شهروندان 18 تا 50 ساله‌ی شهر کاشان بوده است. حجم نمونه‌ی پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر تعیین شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که بین حمایت اجتماعی، کیفیت ارتب...

متن کامل

بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانوادگی

این پژوهش بر مبنای مجموعه ای از نظریات در حوزه ی خشونتِ خانوادگی به بررسی تأثیر برخی از عوامل اجتماعی بر خشونت خانوادگی در میان ساکنان شهر کاشان پرداخته است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه ی آماری آن شهروندان 18 تا 50 ساله ی شهر کاشان بوده است. حجم نمونه ی پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر تعیین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بین حمایت اجتماعی، کیفیت ارتب...

متن کامل

بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بوشهر

این پژوهش کمی، با هدف بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت کلامی بین دانش‏­آموزان دبیرستانی شهر بوشهر انجام شده است. داده‌های این پژوهش به روش پیمایشی و شیوه‏ی گردآوری آنها استفاده از پرسشنامه‏ بوده است. جامعه‏‏ی آماری پژوهش تمام دانش‏آموزان دبیرستان‌های شهر بوشهر بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 400 نفر به­عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ به شیوه‏ی تصادفی طبقه‏ای چند مرحله...

متن کامل

نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب

اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق‌شده باقابلیت تجاری‌سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می‌باشد. بااین‌وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه‌ای از روابط بین عوامل مؤثر بر خلق پتنت مشاهده نمی‌شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می‌باش...

متن کامل

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش چوار)

این پژوهش در راستای بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت دانش‌آموزان دبیرستانی بخش چوار از توابع شهرستان ایلام در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌‍ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه بخش چوار (شهرستان ایلام) به تعداد 460 نفر تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی‌ـ‌طبقه‌ای و فرمول کوکران تعداد210 نفر به عنوان نمونه ان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 2

صفحات  55- 82

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021