فقر روستایی در گستره جغرافیایی شهرستان سبزوار

نویسنده

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

در این پژوهش فقر روستایی در استان خراسان رضوی با تأکید بر درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج این پژوهش، حکایت از آن دارد اگر‌چه در سطح کشور، این استان از جهت درصد افراد تحت پوشش جزء استان‌های نسبتاً بهره‌مند محسوب می‌شود. اما این وضعیت برای تمام نواحی یکسان نیست. نگاشت الگوی پراکنش مکانی فقر روستایی در محیط GIS برای نواحی مختلف استان متفاوت است و عم...

متن کامل

بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

در این پژوهش فقر روستایی در استان خراسان رضوی با تأکید بر درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج این پژوهش، حکایت از آن دارد اگر چه در سطح کشور، این استان از جهت درصد افراد تحت پوشش جزء استان های نسبتاً بهره مند محسوب می شود. اما این وضعیت برای تمام نواحی یکسان نیست. نگاشت الگوی پراکنش مکانی فقر روستایی در محیط gis برای نواحی مختلف استان متفاوت است و عم...

متن کامل

نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

مطالعة حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که با هدف بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر مناطق روستایی انجام شده است. منطقة مورد مطالعه شهرستان فامنین در استان همدان و جامعة آماری تحقیق شامل مجموعه اعضای تعاونی‌های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و چندمنظوره در این شهرستان به  تعداد حدوداً 130 نفر بود که به روش سرشماری همة آنها بررسی شدند. علاوه بر بررسی‌های اسنادی، به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از روش مید...

متن کامل

استراتژی توسعه روستایی در شهرستان سبزوار

هدف این مطالعه بررسی پتانسیل رشد و توسعه روستاهای شهرستان سبزوار با استفاده از روش تیپولوژی روستاها و یا انتخاب روستاهای نمونه و نهایتا ارائه یک استراتژی بلندمدت توسعه برای بخش های مختلف اقتصاد روستایی می باشد.

15 صفحه اول

تحلیل فضایی فقر روستایی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان پاکدشت با استفاده از روش‌های خودهمبستگی فضایی

فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی است که از دیرباز از بزرگ ترین مشکلات انسان بوده است و در حال حاضر نیز جامعه بشری، علی رغم تحولات بسیار عظیمی که در زمینه­های مختلف علوم روی داده،با آن روبرو می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن  در این پژوهش توصیفی­ و تحلیلی است و بر پایه مطالعات انجام­شده در این زمینه و تحلیل محتوی مبانی نظری و استخراج شاخص های تعدیل فقر از یک سو و ا...

متن کامل

تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

سوال اصلی(یا هدف اصلی):  ارزیابی میزان فقر آموزشی در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر آموزشی در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه). در قرن بیست و یکم، یکی از شاخص‌های پیشرفت شهری، مسأله‌ی پایین بودن فقر شهری است.یکی از مولفه‌های فقر شهری، فقر آموزشی هست. این پژوهش نشان داد که فقر آموزشی دارای توزیع خوشه‌ای و خود همبستگی فضایی در شهر اردبیل است. ولی عدم تعادل گستره فضایی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 13

صفحات  69- 83

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021