فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی عمران و مهندسی ساختمان

نویسندگان

  • علی کاوه دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • محمد گل محمدی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
چکیده

در این مقاله فناوری اطلاعات در ارتباط با طراحی مهندسی عمران و ساختمان به منظور دادن آگاهی اجمالی درباره تکامل، همانندسازی، بینش و گرایش روزآمد استفاده از فناوری اطلاعات مطرح شده است. در این پژوهش در مجموع، 5000 مقاله که در طول قرن بیستم با استفاده از فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی عمران و ساختمان تهیه و منتشر شده است، شناسایی و به کار گرفته شده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نوآوری در آموزش مهندسی عمران، پیشنهاد تأسیس "رشته مهندسی ساختمان"

مهندسی عمران و معماری در عین مشابهت ها و همگراییهای موجود، نقاط افتراق بسیاری دارند که سبب جدایی این دو رشته از هم می شود. از آنجا که در فعالیتهای مربوط به ساختمان هریک از آنها دخالت دارند، بنابراین ناهمگراییهایی در نحوه آموزش و عملکرد مهندسی در بین مهندسان به چشم می خورد. از این رو، ایجاد و راه اندازی رشته مستقلی با عنوان"مهندسی ساختمان" که عمدتاً بر روی فعالیتهای مربوط به ساختمان متمرکز باشد، ...

متن کامل

کاربرد اطلاعات در مهندسی ساختمان

پس از مروری بر تعاریف مربوط به اطلاعات و نظام اطلاعاتی، مهم ترین کاربردهای اطلاعات در زمینه های مختلف مهندسی ساختمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. ابعاد مختلف نیاز به اطلاعات متنوع و گسترده در شاخه ساختمان و مسکن مطرح می شود و انواع گوناگون نظامهای اطلاعاتی مورد نیاز در محدوده این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدفت از ارایه این مقاله، ایجاد دیدگاهی وسیع و زمینه ای جامع برای مهندسان ساختمان و معم...

متن کامل

کاربرد اطلاعات در مهندسی ساختمان

پس از مروری بر تعاریف مربوط به اطلاعات و نظام اطلاعاتی، مهم ترین کاربردهای اطلاعات در زمینه های مختلف مهندسی ساختمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. ابعاد مختلف نیاز به اطلاعات متنوع و گسترده در شاخه ساختمان و مسکن مطرح می شود و انواع گوناگون نظامهای اطلاعاتی مورد نیاز در محدوده این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدفت از ارایه این مقاله، ایجاد دیدگاهی وسیع و زمینه ای جامع برای مهندسان ساختمان و معم...

متن کامل

ارزیابی آموزش مهندسی عمران

در این تحقیق معیارهای ارزیابی آموزش مهندسی عمران مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسشنامه ای برای سه گروه از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و دانش آموختگان طراحی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پرسشنامه حاوی یازده معیار بود و اهمیت هر کدام از معیارها توسط پاسخ دهندگان ارزیابی شده است.

متن کامل

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

در این مقاله بعد از بیان مقدمه ای تفضیلی از دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، مهمترین ویژگی های این فرایند با تاکید بر فناوری اطلاعات معرفی شده و نتایج چند مطالعه عمده درباره زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات برای پیاده سازی آن تشریح در ادامه مهمترین عوامل موثر بر این فرایند با محوریت فناوری اطلاعات توصیف می گردد. سپس به ارتباط ویژه مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات پرداخته ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 7

صفحات  69- 91

تاریخ انتشار 2000-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021