قیمت‏ گذاری و کنترل موجودی خرده‏ فروش‏ های رقیب با کمبود جزئی؛ رویکرد نظریه بازی‏ها

نویسندگان

  • انور محمودی استادیار مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
  • هیبت اله صادقی استادیار مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
چکیده

استراتژی قیمت‏ ‏گذاری و کنترل موجودی در محیط رقابتی، از مهمترین تصمیمات یک واحد خرده‏ فروشی است که بر روی بقا و سوددهی آن به شدت تاثیرگذار است. هنگامی که کالاها فاسدشدنی هستند، اهمیت این تصمیمات دوچندان می ‏شود. در این مقاله، مساله تعیین همزمان قیمت و سیاست ‏موجودی در محیط رقابتی برای کالاهای فاسدشدنی فرموله ‏بندی و حل می ‏شود. بدین منظور تعدادی خرده ‏فروش رقیب در نظر گرفته می ‏شود که یک کالای فاسدشدنی جایگزین را به یک بازار مشترک عرضه می‏ کنند. فرض شده است که کمبود کالا مجاز بوده و به صورت پس افت جزئی است. هر خرده فروش به دنبال تعیین سیاست موجودی و قیمت ‏گذاری خود به منظور بیشینه کردن سود است. در ابتدا توابع سود هر خرده‏ فروش ارائه شده و وجود تعادل نش بین خرده‏ فروش‏ها ثابت می ‏شود. سپس یک روش حل برای تعیین مقادیر تعادلی قیمت و سیاست موجودی خرده‏ فروش‏ها ارائه می ‏شود. در نهایت، یک مثال عددی به منظور شناسایی اثر پارامترهای مختلف بر روی جواب‏های تعادلی ارائه می ‏شود. نتایج عددی نشان می دهد که افزایش شدت رقابت منجر به کاهش مجموع سود خرده ‏فروش‏ها و افزایش مجموع تقاضای برآورد شده توسط آنها می ‏شود. به علاوه، بر خلاف مدل‏های انحصاری، تغییر نرخ فاسد شدن کالا در یک خرده ‏فروش در مدل رقابتی تاثیر زیادی بر روی قیمت خرده‏ فروشی او ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قیمت گذاری در کانال حمل و نقل-خرده فروش تحت تقاضای حساس به قیمت با رویکرد نظریه بازی

یکی از عوامل موثر در مدیریت کارآمد زنجیره تامین، قیمت گذاری منطقی در سطوح مختلف زنجیره است. قیمت گذاری زمانی که تقاضا حساس به قیمت باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا با تغییر اندکی در قیمت، مشتری تقاضای خود را تغییر می دهد که این تغییر در سود سطوح مختلف زنجیره تاثیر می گذارد. در این فضای رقابتی، نظریه ی باز ی ها ابزاری قوی برای اتخاذ تصمیم های مناسب می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای در زمی...

قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه کمبود به صورت پس افت پاره ای

Determining the optimal selling price and inventory control policy for deteriorating items is one of the important issues in academic and industrial researches. In this paper, a joint pricing and inventory control model for deteriorating items is considered. The demand rate is known, continuous and functions of price and time. Shortages are allowed and partially backlogged, where the backloggin...

متن کامل

تصمیمات قیمت گذاری و موجودی کالاهای مکمل فساد پذیر

      در این تحقیق، دو مدل برای تصمیمات موجودی و قیمت­گذاری کالاهای مکمل با و بدون فرض فسادپذیری کالاها  توسعه داده شده است. در هر دو مدل فرض شده است که تابع تقاضای هر کالا، به قیمت خود کالا و قیمت کالای دیگر وابسته است. هدف از این تحقیق، بیشینه­سازی سود کل سیستم یکپارچه است؛ به طوری که مقادیر بهینه قیمت هر کالا، مقدار سفارش­دهی و طول دوره تعیین شود. با استفاده از دو قضیه مقعر بودن مشروط هر دو ...

متن کامل

تصمیمات قیمت گذاری و موجودی در یک زنجیره تأمین چند سطحی: رویکرد نظریه بازی ها

در مطالعه حال حاضر به یکپارچه¬سازی تصمیمات قیمت¬گذاری و موجودی در یک زنجیره تأمین سه سطحی متشکل از چند تأمین¬کننده، یک/چند تولیدکننده و چند خرده¬فروش پرداخته می¬شود. زنجیره تأمین مورد نظر تولیدکننده و عرضه¬کننده محصولات پلتفرم قابل جایگزین به مشتری نهایی است. نظر به ماهیت رقابتی مسأله از رویکرد نظریه بازی¬ها برای هماهنگ-سازی و بهبود عملکرد زنجیره تأمین در دو حالت متمرکز و غیر متمرکز استفاده می¬...

15 صفحه اول

ارائه استراتژی قیمت گذاری بهینه خرده فروش با استفاده از تکنیک های خوشه بندی براساس الگو

در بازاررقابتی برق، خرده فروش برق به عنوان واسطه بین شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی و مشترکان عمل می کند. این شرکت، انرژی را از بازار عمده فروشی خریداری کرده و به مشترکان می فروشد. بنابراین، شرکت خرده فروش باید قراردادهایی را هم با سمت عرضه و هم با سمت تقاضا تنظیم نماید. اگرچه پس از شکل گیری بازار برق تحقیقات گسترده ای در زمینه بازار عمده فروشی صورت گرفته است؛ اما تحقیقات در زمینه بازار خرد...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  111- 136

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023