مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک

نویسندگان

چکیده

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گردید. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست­ مقدماتی شاخص­های موثر شناسایی گردید. سپس مصاحبه­های نیمه ساختار یافته­ با (28(n= از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان می­دهد 185 شاخص می­تواند پیش­بینی­کنندۀ موفقیت کشورها در بازی­های المپیک باشد. علاوه­براین، تحلیل­های انجام­شده شاخص­ها را در 5 مؤلفۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S) طبقه­بندی می­کند. همچنین، با استفاده از مدل پیشنهادی دی­بوسچر و همکاران (2006) مؤلفه­های مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان تقسیم­بندی می­شوند. با توجه به یافته­ها، سیاستگذاران ورزش کشورها می­توانند در­ برنامه­ریزی­های آتی خود به­منظور حضور موفق­تر در بازی­های المپیک، از شاخص­ها و مؤلفه­های شناسایی­شده استفاده نمایند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه‌ و نمونه‌ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده‌اند. تعداد مدال‌های کسب شده‌ در این رقابت‌ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشو...

متن کامل

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه و نمونه ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده اند. تعداد مدال های کسب شده در این رقابت ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور ...

متن کامل

شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، روسا و نائب  رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان ، 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند...

متن کامل

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المل...

متن کامل

پیش‌بینی عملکرد کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک براساس عملکرد گذشته

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی‌های المپیک بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال شده‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده‌اند، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق...

متن کامل

مؤلفه های پیش بینی کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گرد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 35

صفحات  137- 162

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022