مؤلفه‏ های مؤثر بر تعهد و ترجیح فعالیت‏ های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب‏ های استان خوزستان

نویسندگان

  • امید مهراب قوچانی دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  • بهمن خسروی ‏پور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  • جان سی‏ کراتز استاد گروه مدیریت گردشگری، کالج چارلستون
  • منصور غنیان دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
چکیده

مدیریت و برنامه‏ ریزی گردشگری روستایی حوزه‏ی تالاب ‏ها می ‏تواند در صورت توأم شدن با رضایت جامعه‏ ی میزبان، زمینه‏‏ ساز توسعه‏ ی منطقه شود. در این راستا مطالعه‏ ی حاضر به این سؤال پاسخ می ‏دهد که کدام عوامل بر تعهد و ترجیح ساکنان محلی، نسبت به توسعه‏ی گردشگری در میان ساکنان روستاهای حوزه‏ی تالاب‏های استان خوزستان اثرگذار است؟ این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ‏ها، میدانی و پیمایشی می‏ باشد. جامعه ‏ی آماری در این مطالعه، خانوارهای ساکن در ‏روستاهای حوزه ‏ی چهار تالاب استان خوزستان (شادگان، میانگران، بامدژ و هورالعظیم) به تعداد 3730 خانوار می ‏باشند. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسشنامه‏‏ ی طراحی شده بر اساس چارچوب نظری تحقیق بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان موضوعی و پایایی آن به‌وسیله‌ی محاسبه‏ ی ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. علاوه بر این، شاخص‏ های روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب نیز نشان از صحت مدل اندازه ‏گیری این مطالعه داشت. تعداد 350 خانوار با استفاده از روش نمونه ‏گیری طبقه ‏ای با انتساب متناسب، به‌عنوان نمونه ‏ی آماری انتخاب گردید. از دو نرم ‏افزار SPSS و AMOS نسخه 20 به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‏ ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که تصویر مکان و آگاهی ساکنان از گردشگری، تأثیر مثبت و معنی‏ داری بر رضایت ساکنان نواحی تالابی نسبت به توسعه ‏ی گردشگری دارند و همچنین رضایت ساکنان نیز تأثیر مثبت و معنی‏داری بر تعهد و ترجیح نسبت به توسعه‏ ی گردشگری در میان ساکنان نواحی تالابی دارد؛ بنابراین، استفاده از این مؤلفه‌ها به‌عنوان مبنایی جهت ارزیابی تعهد و ترجیح ساکنان نسبت به توسعه‏ ی گردشگری در مطالعات آتی پیشنهاد می‏ شود. با توجه به اینکه فعالیت‏ های گردشگری در نواحی مورد مطالعه عمدتاً خانواده محور است، پیشنهاد می‏شود تا ضمن ساماندهی فعالیت ‏ها و کسب و کارها، تسهیلات لازم جهت توسعه ‏ی آن ‏ها ارائه شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع مؤثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تأکید بر روستاهای هدف گردشگری)

        امروزه توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یک کاتالیزور مؤثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها محسوب می ­شود؛ که موجب بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاها خواهد شد. اما با توجه به نقش مهم این صنعت در توسعه مناطق روستایی همواره موانعی وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت می ­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان می ­با...

متن کامل

تغییرات مؤلفه‏ های مؤثر در بارش‏ های اوج ایران

بارش متغیرترین عنصر اقلیمی است که تغییرات آن پیامدهای زیست‏محیطی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تغییر مؤلفه‏های ایجاد بارش ایران در سطح میان‏تروپوسفری است. نخست داده‏های بارش 53 ایستگاه‏ همدیدی (1984– 2013) از سازمان هواشناسی دریافت شد. برای ناحیه‏بندی از نظر دورة تداوم بارشی از تحلیل خوشه‏ای استفاده شد. براساس معیار روز بارشی، ایران به سه ناحیه طبقه‏بندی شد. به‏منظور مقایسة تغییرات مؤلفه‏های ایج...

متن کامل

بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو در بیمارستان های استان خوزستان، سال 1390

مقدمه: ارتباط بین ماماها و مادران، بر کیفیت تجربه زایمانی تأثیرگذار است و می تواند تجربه زنان از بارداری، زایمان و مادر شدن را بهبود بخشیده یا تخریب کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو از دیدگاه هر دو گروه انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی ماماهای شاغل در زایشگاه های غیر آموزشی استان خوزستان و زنان زائو مراجعه کننده به این مراکز انجام شد...

متن کامل

تبیین چارچوبی جهت بسط حمایت از توسعه گردشگری روستایی بر اساس تلفیق نظریه‏ های تبادل اجتماعی و تصویر مکان (موردمطالعه نواحی تالابی استان خوزستان)

این مطالعه با هدف تبیین عوامل اثرگذار بر حمایت از توسعه گردشگری در میان ساکنین روستاهای حوزه تالاب‏های استان خوزستان با تمرکز بر توسعه چارچوبی مفهومی بر پایه نظریه تبادل اجتماعی و تصویر مکان انجام شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه‏ای محقق ساخت بود که پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ و روایی آن به سه شیوه صوری، سازه‏ای و تشخیصی تأیید گردید. جامع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 1

صفحات  59- 70

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021