مبانی زیبایی شناسی از منظر علامه جعفری

نویسنده

چکیده

علامه جعفری فیلسوف شهیر معاصراسلامی است که نظراتش درباب زیبایی و هنر نسبت به سایر فلاسفه معاصر اسلامی با زیبایی شناسی معاصر تشابهات  بیشتری دارد . نظرات علامه به دو جهت متمایل به زیبایی شناسی در غرب است: اول به جهت توجه به قطب ذهنی سوبژه در زیبایی شناسی و دوم انحصارهنر در هنرهای زیبا. علامه در نحوه و معیار داوری استحسانی از نحوه تعقل کلیات در حکمت متعالیه بهره گرفته، اما به نظر می رسد که این معیار صرفا برای زیبایی های معقول کارآمد باشد و از اینرو در این تحقیق معیار داوری مطمح نظر علامه در زیبایی های صوری، خیالی و فوق عقلی بر اساس مبانی حکمت متعالیه و به خصوص آرای امام خمینی محک زده شده است. از دیگر مباحث این تحقیق، اقسام هنر از دیدگاه علامه است که از مسائل نوین در زیبایی شناسی اسلامی است که چه بسا سابقه آن را میان فیلسوفان و محققان اسلامی ماقبل، نمی توان یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وحدت وجود از منظر علامه محمدتقی جعفری

شاید بتوان مهم‌ترین بحث از مباحث کلام، فلسفه و عرفان نظری را، بحث دربارة توحید و حقیقت آن دانست. در این بین دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهای بسیاری بین اهل کلام و فلاسفه و عرفا وجود دارد که کتاب‌های بسیاری در این عرصه به آنها اختصاص داده شده است. اهل کلام و فلاسفۀ مشاء، به بینونت خالق و مخلوق رأی داده‌اند؛ متفکران اشراقی به نوعی وحدت معتقدند که کثرت را شامل می‌شود. مؤسس حکمت متعالیه به تبع فهلویون، وح...

متن کامل

تبیین تربیت زیبایی شناختی از منظر علامه محمد تقی جعفری

هدف این پژوهش تبیین ضرورت وجایگاه تربیت زیبایی شناختی ازمنظرعلامه محمد تقی جعفری بوده و بر اساس طرح چالش تعلیم وتربیت درجهان معاصردرتربیت اخلاقی،تکوین شخصیت متعادل فراگیران وبی توجهی به فرصتهای متنوع یادگیری شکل گرفته است. دراین پژوهش که ازجمله طرح های تحقیق کیفی به شمار می رود، براساس نگرش اسمیت مبنی برامکان استنتاج دلالت های تربیتی ازمبانی فلسفی، ازروش تحلیل محتوی بهره گرفته شدتا مفاهیم اصلی ...

15 صفحه اول

رویکردهای نوین درپژوهش زیبایی شناسی منظر

چکیده امروزه زیبای یشناسی نقش گسترد های درمعماری منظر ایفا کرده و همچنین ب ه عنوان محرکی برای تغییر بنیادین منظر براساس طیف متنوعی از ارز شهای فرهنگی،از جمله عدالت اجتماعی درکنارحقوق زیست محیطی،عمل م یکند.کارکرد زیبای یشناسی وتجربة آن؛ ارایة فر مهای جدید معماری منظر پایدار وکمک به زیبایی، قابل قبول بودن ومعن یدار کردن آن است. با بررسی زیبای یشناسیِ منظر و اهمیت آن، هدف پژ...

متن کامل

انسان شناسی از دیدگاه علامه جعفری

مسأل? «انسان شناسی»از قدیم الایام ذهن متفکران اسلامی و غیر اسلامی را بر خود مشغول کرده است.علامه جعفری از جمل? فلاسف? مسلمان است که به این مسأله توجهی خاص داشته است.به گونه ای که،این مسأله محور اصلی فلسف? او را تشکیل می دهد.علامه با تکیه بر آموزهای اسلامی به خصوص نهج البلاغه درصدد توصیف و تفسیر انسان و مقایس? مقام انسان در دین اسلام و مکاتب غربی که؛ انسان را محدود به خود طبیعی اش کرده اند،بر آم...

بررسی تطبیقی زیبایی شناسی از دیدگاه علامه جعفری وجان دیویی ودلالت های تربیتی آن

هدف از این پژوهش، مقایسه ی زیبایی شناسی از دیدگاه جعفری و دیویی و دلالت های تربیتی آن، به منظور دستیابی به فهمی عمیق تر نسبت به مقوله ی هنر و زیبایی و ابعاد مختلف تربیت زیبایی شناختی می باشد. علیرغم تحقیقات صورت گرفته در مورد زیبایی شناسی و هنر، همچنان ابهاماتی در مورد اهمیت و کارکردهای زیبایی، هنر و تربیت زیبایی شناختی در زندگی انسان ها وجود دارد و علاوه بر آن، حساسیت هایی که در مورد زیبایی ها...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 92

صفحات  130- 150

تاریخ انتشار 2019-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023