متوسط سن شروع یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر بیرجند ، 1379

نویسندگان

  • ایزد پناه , علی محمد
  • خزایی, زهره
  • مرتضوی مقدم , سید غلامرضا
چکیده

یائسگی به عنوان مرحله پایان دوره باروری در زنان، همراه با تغییراتی در سلامتی زنان می باشد. به منظور بررسی فاکتورهای مرتبط با سن یائسگی از میان زنان بالای 40 سال شهر بیرجند که به مدت حداقل یک سال قاعدگی نداشتند، 810 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و از طریق مصاحبه حضوری اطلاعات مورد نظر در یک پرسشنامه ثبت شد. نتایج نشان داد که متوســـط سن یائسگی 31/5 ±19/47 ســـال و میزان فراوانی یائسگی زود رس 8/13% بود. سن بالاتر در اولین حاملگی، سن بالای 35 سال در آخرین حاملگی، سابقه مصرف قرص های جلوگیری از حاملگی (OCP= Oral Contracrptive Pills)، ابتلا به دیابت نوع II و مولتی پاریتی با یائسگی در سن بالاتر همراه بود. فراوانی بالای یائسگی زودرس در زنان شهر بیرجند نسبت به سایر مطالعات احتیاج به مطالعات بیشتری در این زمینه دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

متوسط سن شروع یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر بیرجند ، ۱۳۷۹

یائسگی به عنوان مرحله پایان دوره باروری در زنان، همراه با تغییراتی در سلامتی زنان می باشد. به منظور بررسی فاکتورهای مرتبط با سن یائسگی از میان زنان بالای 40 سال شهر بیرجند که به مدت حداقل یک سال قاعدگی نداشتند، 810 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و از طریق مصاحبه حضوری اطلاعات مورد نظر در یک پرسشنامه ثبت شد. نتایج نشان داد که متوســـط سن یائسگی 31/5 ±19/47 ســـال و میزان فراوانی یا...

متن کامل

سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهرری طی سال 1371

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یائسه و همچنین بوجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یائسگی و به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهرری طی سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (Descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یائسه شده اید یا خیر؟ و نیز نقش عوامل ار...

متن کامل

عوامل موثر بر سن شروع یائسگی

Background: Factors effecting menopausal age are many, including body mass index (8M!), menstural and reproductive history. Objective: To determine the relation between 8MI, menstural and reproductive factors and menopausal age . Design: It was a correlational study. The data was drawn from one group of women. Variables were correlated using proper statistical tests. Sample: Three hundred menop...

متن کامل

سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهرری طی سال ۱۳۷۱

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یائسه و همچنین بوجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یائسگی و به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهرری طی سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یائسه شده اید یا خیر؟ و نیز نقش عوامل ار...

متن کامل

سن یائسگی طبیعی و عوامل اجتماعی - جمعیتی در شیراز 1379

Ôbjective : The relation of the mean age at natural menopause with socio-demographic factors was calculated among women in Shiraz. The data were obtained from a population-based cross sectional study carried out in the year 2000. Materials and methods: Ïnterviews were carried out and observation made on 948 women who had undergone a natural menopause, chosen randomly using postal zones hou...

متن کامل

عوامل مؤثر بر سن اولین بارداری در مزدوجین شهر بیرجند

زمینه و هدف: سن اولین بارداری می‌تواند تأثیرات مهمی بر روی سرعت تغییرات اجتماعی، روندهای دوره‌ای باروری و مسائل اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه متغیرهای مؤثر بر سن اولین بارداری در مزدوجین شهر بیرجند بررسی گردید. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت کوهورت گذشته‌نگر (4 ساله) در سال 1394 بر روی 180 زوج بیرجندی که در سال 1390 عقد کرده بودند، انجام شد. ابزار جمع‌آ‌وری اطلاعات یک چک‌لیست متشکل از سؤالات...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 3

صفحات  53- 61

تاریخ انتشار 2003-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021