محیط اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های با منافع دوگانه

نویسندگان

  • علیرضا حیدرزاده هنزائی استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
  • لیلا براتی دانشجوی دکتری مالی، گرایش بانکداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده

شرکت‌های با منافع دوگانه، مؤسساتی هستند که در آنها حداقل یکی از سهامدارانش همزمان طلبکار (بستانکار) شرکت باشد. با توجه به وجود اختلاف بین حق رای دادن و حقوق جربان های نقدی، انتظار می‌رود که وجود منافع دوگانه در ساختار مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت‌ها شود. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً محیط اطلاعاتی در شرکت‌های با منافع دوگانه ضعیف‌تر بوده و لذا مدیران این شرکت‌ها انگیزه بالاتری برای کنترل و گسترس اطلاعات دارند. از طرفی به نظر می‌رسد که در شرکت‌های با منافع دوگانه به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و کیفیت پایین‌تر اطلاعات داخلی، انگیزه بالاتری برای مدیریت سود فرصت‎طلبانه دارند. جامعه آماری این پژوهش شامل 186 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1396 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‎های با منافع دوگانه، محیط اطلاعاتی ضعیف‌تر است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سود بر محیط اطلاعاتی تاثیر معنادار و معکوس دارد. به عبارتی، مدیریت سود، کیفیت محیط اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. نتایج پژوهش نشان داد که منافع دوگانه تاثیر معناداری بر ارتباط بین مدیریت سود و محیط اطلاعاتی ندارد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از دو معیار هزینة اختیاری غیرعادی و تولید غیر عادی استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 101 شرکت عضو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1390 تا 1394 مورد تجزی...

متن کامل

پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری، میزان ریسک حاصل از آن تصمیمات است و در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف این مقاله، بررسی رابطه بین پیش­بینی­های مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با درنظر گرفتن نقش محیط اطلاعاتی مطلوب است. خطای پیش‌بینی مدیریت از طریق قدرمطلق تفاوت بین پیش­بینی اولیه سود خالص توسط مدیریت و مبلغ واقعی سود خالص اندا...

متن کامل

مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم

شناخت در مورد دستکاری اطلاعات حسابداری برای کلیه ذی‌نفعانی که تصمیم‌های خود را بر مبنای گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها اتخاذ می‌کنند، مفید است. از این رو مقایسه ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های بحران‌زده و شرکت‌های سالم هدف این تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور با بررسی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال‌های 1385 تا 1394 مشخص شد که هر دو گروه به مدیریت سود می‌پردازند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین...

متن کامل

توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

هدف: توانایی مدیریت فراتر از ویژگی‌های اقتصادی شرکت، تاثیر بسزایی در گزارش‌های مالی شرکت‌ها و کیفیت محیط اطلاعاتی آن‌ها دارد. لذا این پژوهش به بررسی اثر توانایی مدیر بر کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت‌ها می‌پردازد. روش:در این پژوهش ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 29

صفحات  215- 332

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021