مدل‌سازی بازشناسی واجی کلمات فارسی

نویسنده

چکیده

Abstract of spoken word recognition is proposed. This model is particularly concerned with extraction of cues from the signal leading to a specification of a word in terms of bundles of distinctive features, which are assumed to be the building blocks of words. In the model proposed, auditory input is chunked into a set of successive time slices. It is assumed that the derivation of the underlying word pattern proceeds in three layers: Features, phonemes, words. The feature layer has a complete set of feature detectors at every time slice. In this layer, the detection of the underlying pattern of distinctive features from the speech signal proceeds in three steps. In the first step, numerical values for features are obtained measuring acoustic attributes in each time slice. The acoustic attributes are either acoustic landmarks corresponding to articulator-free features which are identified, based on amplitude changes in various energy bands, or acoustic cues in the vicinity of the landmarks corresponding to articulator-bound features. Continuous perceptual feature values are, then processed into a much more structured representation, namely phonological surface structure. This is carried out in Perception Grammar as suggested by Boersma (1998). In the third step, a further processing is carried out to turn the discrete representation into an abstract one yielding the underlying pattern of distinctive features. The next layer of the model has a complete set of phoneme detectors for every three time slices, but each set spans six time slices so the sets overlap. This means that the detection of adjacent phonemes will also overlap; this is supposed to simulate coarticulation. The top layer has a complete set of word detectors centered on every three time slices; again, the sets overlap, the number of time slices per word detector is variable because it depends on the length of each individual word.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یک روش دو مرحلهای برای بازشناسی کلمات دستنوشته فارسی به کمک بلوکبندی تطبیقی گرادیان تصویر

This paper presented a two step method for offline handwritten Farsi word recognition. In first step, in order to improve the recognition accuracy and speed, an algorithm proposed for initial eliminating lexicon entries unlikely to match the input image. For lexicon reduction, the words of lexicon are clustered using ISOCLUS and Hierarchal clustering algorithm. Clustering is based on the featur...

متن کامل

ارائه خصیصه های خاص زبان فارسی جهت بازیابی و بازشناسی کلمات تصویری فارسی با استفاده از تعبیه برچسب

جستجو و بازیابی کلمات دستنویس در اسناد تصویری روشی جایگزین برای بازشناسی کاراکترهای نوری (OCR) است. این راهکار بیشتر در مواردی که بازشناسی کاراکترهای نوری دقت پایینی دارند، مانند متون دستنویس یا متون چاپی با کیفیت پایینی مطرح می‌گردد. امروزه یکی از روشهای کارآمد در بازیابی مبتنی بر محتوای تصویر، که برای کلمات تصویری هم توسعه داده شده است، استفاده از رده‌ بندی مبتنی بر خصیصه (Attribute-based Cla...

متن کامل

بازشناسی کلمات دست نویس فارسی بر اساس جداسازی بخش ها

در این تحقیق یک سیستم بازشناسی کلمات فارسی معرفی می شود که از خودهمبستگی محلی مرتبه بالای تصویر قطبی-لگاریتمی برای استخراج ویژگی از زیر- کلمات فارسی استفاده می کند. این شیوه ی استخراج ویژگی باعث می شود سیستم در مقابل تغییرات نگارشی مانند تغییر مقیاس های خطی و چرخش مقاوم شود. از مراحل مهم در یک سیتم بازشناسی کلمات، مرحله استخراج ویژگی می باشد. با توجه به این که کلمات دست نوشته دارای تغییرات نگار...

15 صفحه اول

ساخت موضوعی کلمات مشتق در زبان فارسی

ساخت موضوعـی بـه فهرست موضوع‌هـای یک محمـول اطلاق می‌شود. مثلاً، فعل «خورد» دو موضوع و فعل «داد» سه موضوع در ساخت موضوعی خود دارد. معمولاً ساخت موضوعی افعال پس از افزوده‌شدن یک وند اشتقاقی به آنها تغییر می‌کند، به‌گونه‌ای که ساخت موضوعی مشتق حاصله با ساخت موضوعی کلمۀ پایه متفاوت است. در مقالة حاضر، ساخت موضوعی مشتقات فعلی زبان فارسی و تأثیر وند افزایی بر ساخت موضوعی کلمة پایه را مطالعه می‌کنیم. چ...

متن کامل

کلمات مرکبِ «انعکاسی» در فارسی: انگارۀ دستوری‌شدگی

انعکاسی‌ها در مطالعات زبان‌شناسی به آن دسته از واحدهای زبانی اطلاق می‌شوند که به‌دلیلِ رمزگذاری هم‌مرجع‌بودگی میان فاعل و موضوع دیگر فعل (مفعول مستقیم یا غیرمستقیم) یا تأکید برگروه اسمی در جمله به‌کار گرفته می‌شوند. مختصر حاضر بر آن است تا به بررسی آن دسته از کلمات مرکب در زبان فارسی بپردازد که با عناصر انعکاسیِ: «خویش» و «خویشتن» و عنصر انعکاسی و انعکاسیِ تأکیدیِ «خود» پدید می‌آیند. این بررسی با ه...

متن کامل

تحلیل فرایند‏های واجی فعل در زبان فارسی

در این پژوهش، با تحلیل فرایند‏های واجی ستاک گذشته در زبان فارسی بر‏حسب میزان پیچیدگی و تعداد قاعده‌هایی که برای تبدیل به ستاک گذشته، بر ستاک حال آنها انجام می‏شود، این فعل‏ها را به انواع تک‏قاعده‌ای، دو‏قاعده‌ای، سه‏قاعده‌ای و چهار‏قاعده‌ای تقسیم کرده‏ایم. در هر‏یک از این دسته‏ها، یک قاعده، از‏نوع ساخت‏واژی ستاک گذشته و بقیه، قاعده‌های آوایی هستند. پژوهش حاضر، بیانگر آن است که علاوه‏بر عناصر وا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  3- 16

تاریخ انتشار 2009-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021