مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

نویسندگان

  • اشرف نوروزی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • امیر البدوی استاد مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمدمهدی سپهری دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

درآمدسازی در شرکت‌ها از طریق ایجاد رابطه با مشتریان و حفظ این روابط در درازمدت صورت می‌پذیرد. از این رو توانایی پیش‌بینی مناسب روابط با مشتریان نکته‌ای اساسی در مدیریت رابطه با مشتریان است. بخش‌بندی روشی است که طی آن با تفکیک مشتریان به بخش‌های متجانس با رفتار خرید مشابه، تلاش می‌شود تا ارزش آتی رابطه با مشتریان پیش‌بینی شود. روش RFM یکی ازمتداول‌ترین روش‌های بخش­بندی است که از تحلیل پایگاه دادۀ تراکنشی برای رده‌بندی ارزش مشتریان استفاده می­کند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا از ترکیب مدل‎سازی Pareto/NBD ـ که به مدلی قدرتمند در پیش­بینی رفتار مشتریان مشهور است ـ با روش معمول RFM، کیفیت بخش­بندی مشتریان را ارتقا بخشد. در این پژوهش از روش Pareto/NBD برای تخمین سه مؤلفۀ مقدار انتظار احتمال فعالیت آتی، تعداد تراکنش‌های آتی و متوسط ارزش پولی استفاده شده است. سپس نتایج بخش­بندی مشتریان با استفاده از این مؤلفه­ها با کاربرد روش مرسوم RFM مقایسه شده است. نتایج حاصل بیانگر بهبود کیفیت بخش­بندی در رده‌بندی ارزش آتی مشتریان، به‎ویژه در رده­های ارزشمند مشتری با کمک رویکرد پیشنهادی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل‎سازی ترکیبی pareto/nbd و rfm موزون فازی به‎منظور بخش بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

درآمدسازی در شرکت ها از طریق ایجاد رابطه با مشتریان و حفظ این روابط در درازمدت صورت می پذیرد. از این رو توانایی پیش بینی مناسب روابط با مشتریان نکته ای اساسی در مدیریت رابطه با مشتریان است. بخش بندی روشی است که طی آن با تفکیک مشتریان به بخش های متجانس با رفتار خرید مشابه، تلاش می شود تا ارزش آتی رابطه با مشتریان پیش بینی شود. روش rfm یکی ازمتداول ترین روش های بخش­بندی است که از تحلیل پایگاه داد...

متن کامل

ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت

The purpose of this study is presentation a method for clustering bank customers based on RFM model in terms of uncertainty. According to the proposed framework in this study after determination the parameter values of the RFM model, including recently exchange (R), frequency exchange (F), and monetary value of the exchange (M), grey theory is used to eliminate the uncertainty and customers are...

متن کامل

رویکردی نوین در بخش‌بندی مشتریان مخابرات تلفن ثابت با به‌کارگیری مدل RFM

در محیط به شدت رقابتی امروز، مشتریان، مهم‌ترین سرمایه هر کسب و کاری محسوب می‌شوند. از این رو درک رفتار مشتریان برای ایجاد راهبردهای بازاریابی اثربخش به منظور حفظ آنها بسیار ضروری است. یکی از رایج­ترین روش‌ها برای تحلیل رفتار مشتریان، بخش‌بندی بازار است. این کار که با تقسیم بازار به چندین گروه همگن کوچک‌تر، به سازمان­ها در ارائه تکنیک­های بازاریابی هدفمند یاری می­رساند. تقسیم‌بندی بهینه‌ مشتریان...

متن کامل

بخش‌بندی مشتریان صنایع تولید و پخش کالاهای پرگردش بر اساس مدل بهبود‌یافته RFM (مطالعه موردی: شرکت گلستان)

بخش‌بندی مشتریان و تحلیل رفتار آنها در صنایع تولید و پخش کالاهای پرگردش، با تعداد کثیری از مشتریان متفاوت در نقاط پراکنده، سبب هدفمندشدن فعالیت­های بازاریابی و ارتباط مؤثر آنها با مشتریان می‌شود. بخش‌بندی مشتریان از رویکردهای داده‌کاوی که به کشف گروه‌های مشابه از مشتریان منجر می‌شود، عمدتاً براساس متغیرهای تازگی، تکرار و حجم خرید در مدل RFM انجام می‌شود. کیفیت بخش‌بندی، به انتخاب مناسب متغیرهای ...

متن کامل

A modified Pareto/NBD approach for predicting customer lifetime value

Valuing customers is a central issue for any commercial activity. The customer lifetime value (CLV) is the discounted value of the future profits that this customer yields to the company. In order to compute the CLV, one needs to predict the future number of transactions a customer will make and the profit of these transactions. With the Pareto/NBD model, the future number of transactions of a ...

متن کامل

انتظارات و انگیزه‌های مشتریان، مبنای بخش‌بندی بازار مجموعه‌های ورزشی خصوصی

بقای سازمان‌های امروزی وابسته به انتظارات در حال تغییر مشتریان است، سازمان‌ها به تبعیت از سازمان‌های موفق برای جهت ­دهی به استراتژهای بازاریابی خود از اصول بخش ­بندی بهره‌مند می­گردند. هدف از انجام این تحقیق بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی، مبتنی بر انگیزه‌ها و انتظارات مشتریان است. تحــــــقیق حاضر به‌روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق، مشتریان مجموعه ­های ور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  417- 440

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021