مدلسازی سیستم پردازش و دفع پسماند شهری اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نویسندگان

  • محسن غفارپناه گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

اصفهان یکی از کلان‌شهرهای ایران، با وجود این‌که از دیرباز به عنوان شهری پیشگام در مدیریت پسماند کشور شناخته می‌شده اما هنوز هم با یک سیستم مبتنی بر دفن در لندفیل به پردازش و دفع پسماند می‌پردازد. لذا، سازمان مدیریت پسماند اصفهان با تدوین برنامه‌ای تحت عنوان "اصفهان 1400 شهری بدون دفن پسماند" سعی بر تبدیل تدریجی سیستم فعلی به یک سیستم مدرن مبتنی بر تولید انرژی و مواد با ارزش از زباله‌ها دارد. پژوهش حاضر با هدف انتخاب بهترین راه‌کار امحای پسماندهای شهری از منظر مالی و زیست محیطی به شبیه سازی سیستم پردازش و دفع پسماند اصفهان با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم پرداخته است. متغیرهای اصلی مدل طراحی شده، نرخ تولید پسماند تر، انتشار کل گاز گلخانه‌ای و سود کل سیستم بعلاوه استراتژی‌های پردازش و دفع پسماند یعنی کمپوست، بازیافت و دفن در لندفیل هستند. پس از شبیه سازی و تعیین اعتبار مدل راه‌کارهای مختلفی از جمله استقرار هاضم بی‌هوازی، اصلاح خطوط پردازش پسماند و تولید سوخت جایگزین از زباله‌های غیرآلی در سیستم مورد آزمون قرار گرفته و بهترین گزینه معرفی شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای هریک از طرح‌های پیشنهادی می‌تواند در بهبود حداقل یکی از عملکردهای مالی و زیست محیطی موثر واقع شود. در این بین اجرای متوالی سیاست‌های "استقرار هاضم بی‌هوازی" و "خط تولید سوخت جایگزین" بهترین گزینه به منظور ارتقای سیستم پردازش و دفع پسماند در شهر اصفهان شناخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت و دفع رواناب های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS (نمونه موردی: بندر ماهشهر)

هدف از احداث شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی فراهم آوردن امکان ایمن‌سازی شهر در مقابل حوادث غیرمترقبه (‌سیل)‌و بهبود بهداشت شهری و .... است. در طی‌بارندگی‌ها سال‌های اخیر در بندر ماهشهر به دلیل نبود کانال‌ها و حتی جوی‌های انتقال روان آب‌های سطحی بیشتر معابر و خیابان‌ها دچار آبگرفتگی شدیدی شدند که خسارات عمده‌ای به زیرساخت‌ها منطقه وارد شده است. هدف این پژوهش مدیریت و دفع رواناب‌ها با استفاده از س...

متن کامل

مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

 درمحیطآشفته‌ای(نامطمئنومتغیر)کهسازمان‌هادرآنمشغولفعالیتهستند،یکیازمهم‌ترینعواملبقاءوپیشرفت،چابکیآن‌هااست. ویژگیاساسیاینمحیطتغییروعدم‌اطمیناناست. سازمان‌هادراینمحیط،چگونهبایدعملکنندتابتوانندضمن حفظ موقعیت خود، ازتغییرات،بیشترینمنفعتراکسبکردهوپیشرفتکنند. سیستمتولیدیچابک، راه‌حلیجدیدبرایمقابلهبااینچالش است. اما از آنجا که اجرای سیستم تولید چابک، کاری بسیار زمان‌بر و پرهزینه است، یکی از راه‌های بر...

متن کامل

مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

 Queuing theory in a very simple Definition is a branch of mathematics for analysis and management of waiting lines. It is developed in the first years of twentieth century when telephone waiting Lines were studied. Servers are not necessarily human beings but in queuing systems that human Agents are servers, it is possible to consider the queuing system as a dynamic system. This is because in ...

متن کامل

بررسی میزان تأثیر پیش پردازش داده ها در دقت نتایج مدلسازی تولید پسماند شهری با استفاده از شبکه عصبی

تولید پسماند در جوامع بشری امری روزمره و طبیعی است. پسماند از مرحله تولید تا مرحله مصرف و مرحله دفع نهایی تولید شده و امری غیر قابل اجتناب است. توسعه شهرها و صنعتی شدن آنها باعث تولید روزافزون پسماند شهری می‌شوند. برای آگاهی از کمیت این پسماندها گامی ضروری است. در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار کارآمد برای مدل‌سازی میزان پسماند تولیدی شهر مشهد استفاده شده‌است. در این راستا ابتد...

متن کامل

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی : شهر قیر)

        گسترش بی‌رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی‌رویه جمعیت شهری به ویژه در سال‌های اخیر موجب افزایش بیش‌ از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می­باشد. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل­ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. در این تحقیق ...

متن کامل

مدلسازی نفوذپذیری سیستم بیوراکتورغشایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مدلسازی برای سیستم های پیچیده ای همچون بیوراکتور غشایی به دلیل امکان اجرای آزمایشهای مجازی زیاد در زمان کوتاه ابزاری قدرتمند است، اگرچه نیازمند اعتبار تجربی و تبدیل فرایند به مدل ریاضی می باشد. در این پژوهش به مدلسازی فرایند فیلتراسیون توسط شبکه های عصبی با استفاده از نرم افزار MATLAB 8.1 (2013) پرداخته شده و از داده های تجربی یک سیستم بیوراکتور غشایی غوطه ور مجهز به غشاء کوبوتا جهت تصفیه فاضلا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  81- 109

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023