مدل‌سازی عناصرمحدود انتشارخرابی در خطوط لوله دریایی

نویسندگان

  • طالب پور, رضا دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  • عابدی, کریم دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  • مصطفی قره باغی, احمدرضا دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده

In the design of marine pipelines, like other thin-walled structures, structural stability plays major role. Generally, two kinds of instabilities, namely global buckling and local buckling (collapse) may occur in marine pipelines. However, for deep water pipelines in addition to occurrence of collapse, another concern is the potential occurrence of propagating of this collapse along the pipe due to high external pressure. In the present study, details of 2-D and 3-D finite element modeling for collapse propagation simulation are outlined. In order to verify the accuracy and validity of the finite element modeling, the numerical results, obtained from nonlinear finite element analyses for several pipe samples have been compared with the experimental results. These proposed 2-D and 3-D modeling methods are easily applicable. Also, the comparison shows that the results of these methods have very close agreement with the experimental behaviour. Using nominal geometric properties, finding minimum required imperfections to eliminate bifurcation points and using corrected Ramberg-Osgood material behaviour for steel pipe are the main characteristics of the present 3-D method. The study shows that this method gives more appropriate results than the previous proposed method by Toscano et al. (2002).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل سازی اجزا محدود کمانش عمودی خطوط لوله دریایی مدفون

یک خط لوله شامل هیدروکربنهای گرم در اثر افزایش دما و یا اثرات اصطکاک در طول کیلومترها از خط لوله، دچار انبساط طولی می شود و تنش فشاری محوری در دیواره لوله به وجود میآید. چنین نیروهای فشاری میتواند منجر به کمانش جانبی در صفحه بستر دریا و یا کمانش در صفحه عمودی شود. کمانش عمودی به طور کلی در لوله های مدفون رخ میدهد. زیرا برای لوله راحت تر است که در برابر وزن و مقاومت در برابر مواد پوشاننده، به سم...

متن کامل

بررسی آسیبهای ژئوتکنیکی بر خطوط لوله دریایی

ناپایداری بستر دریا یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تاسیسات دریایی، بخصوص خطوط لوله میباشد. یکی از عوامل ناپایداری، روانگرائی خاک بر اثر گذر موج است. امواج دریا باعث تغییر مکان خاک شده و تنشهائی در اطراف لوله ایجاد میکند. در این خصوص تحقیقات زیادی صورت گرفته است که به صورت مدلهای تحلیلی و یک بعدی میباشد. در این مقاله ابتدا به مدلسازی موج بر بستر دریا پرداخته شده و سپس با استفاده از مدلهای تجر...

تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله و حرکت گسل

Oil and Gas offshore pipelines, often pass through large geographical areas, from the supply point to the end-user, crossing seismic-active areas. For unburied pipelines, both seismic ground wave and permanent ground deformation can cause severe damage to pipelines, depending on the pipeline geometry and connected structures. Due to the largely non-linear nature of the problem, a finite element...

متن کامل

مدل‌سازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت با توجه به کینتیک رسوب واکس

در این مقاله یک روش محاسباتی برای مدل‌سازی رسوب واکس در خطوط لوله انتقال نفت ارائه شده است که با در نظر گرفتن کینتیک رسوب واکس می‌تواند میزان ضخامت و سختی رسوب واکس را بسیار خوب پیش‌بینی نماید. در مدل‌سازی‌های رسوب واکس که تاکنون انجام شده، پدیده‌های انتقال جرم و انتقال حرارت را کاملاً مستقل از یکدیگر در نظر گرفته‌اند و در نتیجه از آنالوژی چیلتون- کولبورن برای محاسبه ضریب انتقال جرم استفاده شده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 5

صفحات  23- 36

تاریخ انتشار 2007-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021