مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

نویسندگان

  • عالیه کاظمی دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد رضا مهرگان استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • مصطفی زندیه دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

امروزه در مناسبات بین‏المللی، انرژی یکی از مهم‎ترین ارکان چرخۀ اقتصادی کشورهاست. همچنین با توجه به نوسان‎های قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن در اقتصاد جهانی، انتظار می‏رود صنعت گاز در جهان و استفاده از آن به‎عنوان انرژی جایگزین، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود. بنابراین مطالعه و تحقیق دربارۀ منابع و مصارف انرژی به‎ویژه گاز طبیعی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در بخش‏های مختلف مصرفی، اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش، پس از شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز از طریق روش تحلیل محتوا، مدل علّی روابط مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها و شدت تأثیرگذاری آنها از طریق نگاشت شناختی فازی (FCM) طراحی و ترسیم شده است. شایان ذکر است، در مدل‎سازی علّی صورت گرفته، برای نخستین‏بار متغیرهای کیفی از جمله متغیرهای فرهنگی و اجتماعی استفاده شده است. نتایج گویای اهمیت فراوان متغیرهای فرهنگی در کنار متغیرهای اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه آموزش عالی با استفاده از نگاشت ادراکی فازی (FCM) و یادگیری هبین فعال (AHL)

تاریخ دریافت:08/10/1392 تاریخ پذیرش:13/02/1394 چکیده  شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت (CSFs) امری ضروری برای موفقیت سازمان­ها است. هر چه سازمان­ها در تدوین راهبردهای خود، توجه بیشتری به CSFs مبذول دارند، از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار خواهند شد. حوزه آموزش عالی یکی از حوزه‌‌هایی است که مخاطبان فراوانی دارد و کسب موفقت در آن امری الزام‌آور برای کشور است. ازاین‌رو هدف این پژوهش شناسایی و...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری طرح‌های بازنشستگی خصوصی با استفاده از رویکرد ترکیبی متدولوژی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی فازی

چالش‌های متعدد پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی در کشور از جمله تغییرات جمعیتی و افزایش عمر، پیشی‌گرفتن تعداد مستمری‌بگیران از تعداد شاغلین، بدهی‌های کلان دولت به صندوق‌های بازنشستگی، عدم مدیریت سرمایه‌گذاری کارآمد وجوه بازنشستگی و...، بازنگری جدی در ترتیبات فعلی نظام بازنشستگی را لازم می‌آورد. یکی از بدیل‌های مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌گیری از طرح‌های بازنشستگی خصوصی و مکمل اس...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران: رویکرد مدلسازی غیرخطی

این مقاله با بکارگیری رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم، تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران را به شیوه‌ای پیوسته و غیرخطی مدل‌سازی کرده است. برای این منظور از داده‌های سالانه قیمت واقعی گاز طبیعی و قیمت واقعی برق در بخش خانگی و تجاری، درآمد، تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی و متوسط دمای هوا طی دوره زمانی 1351 تا 1388، به عنوان عوامل مؤثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ...

متن کامل

ارائه الگوی قیمت‌گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی

Public pricing of products is one of the most important economicalissues, since any changes in the pricing, affects both the welfare ofconsumers and quantity of goods and Services which are produced.In this paper which is done for natural gas pricing  in Iran, the purpose is giving a price that the government can consider it as a suitable choice for using in subsidies targeting project. These p...

متن کامل

ارائه الگوی قیمت‌گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می‌سازد.در این مقاله که برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند آن را به صورت گزینه‌ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت‌ه...

متن کامل

طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی

سیاست‌پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به‌منظور ارائه توصیه‌های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم‌تر از انجام سیاست‌پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌پژوهی، بر افراد یا سیستم‌هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  515- 538

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022