مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار

نویسنده

  • امیرمحمد کلابی استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

    پژوهش حاضر شناسایی و طراحی مولفه‌های موثر بر پایداری مدل‌های کسب‌وکارِ رشد و ثبات یافته در صنعت ICT  می­باشد. در این پژوهش چارچوب پژوهشی آمیخته‌اکتشافی (کیفی-کمی) انتخاب شده است. نمونه‌ی آماری مرحله کیفی 9 نفر از مدیران شرکت‌های حوزه ارتباطات‌و فناوری‌اطلاعات که شرکت آن‌ها در چرخه عمر کسب‌وکار به مرحله رشد و ثبات رسیده و نمونه آماری مرحله کمی نیز 277 نفر از مدیران و کارشناسان و خبرگان این حوزه در میان 270 شرکت منتخب از 960 شرکت حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، می‌باشند. ابزار گردآوری داده­ها در مرحله کیفی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق‌ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده­های کیفی روش تحلیل‌محتوا و برای داده‌های کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم‌افزارهای معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ابعاد و مولفه­های مدل پایداری مورد تایید واقع شدند و عوامل موثر بر پایداری مدل کسب‌وکار به ترتیب نوآوری، خلق ارزش مشترک، رهبری مشارکتی، عوامل اقتصادی و حاکمیت شرکتی می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار

مراکز رشد کسب و کار، ابزاری قدرتمند برای توسعه نوآوری و کارآفرینی به­شمار می‌روند که به­طور روزافزون بر تعداد آن­ها در جهان افزوده می‌شود‌.  یکن فقدان شناخت از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن­ها، بهعنوان یک شکاف نظری در ادبیات مطرح شده است. در تحقیق حاضر با هدف شناسایی این عوامل، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و مطالعه نظام­مند 40 پژوهش، عوامل موثر اولیه استخراج گردیده و سپس در راستای بسترمند سا...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدل کسب و کار بانکداری شخصی مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در پیاده‌سازی مدل کسب و کار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر است. در این مطالعه ما به بررسی ارتباط بین سه مولفه مشتری، مدیریت مالی، مدیریت زیرساخت و ارزش پیشنهادی موجود در ارائه محصولات و خدمات بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران پرداختیم. با شناسایی عوامل موثر در پیاده‌سازی این الگوها مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالد...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

امروزه مدل‌های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی‌سازی و شخصی‌سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می‌گیر...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت

امروزه مدل های کسب و کار مورد استفاده در تجارت همراه در صورتی برای مشتریان دارای منافع خواهند بود که ارزش پیشنهادی موجود در ابزار همراه مانند استفاده از سرویس در هر مکان، آسایش، محلی سازی و شخصی سازی را به مشتریان خود ارائه نمایند. در این تحقیق عوامل موثر در طراحی اجزای مدل کسب و کار در حوزه مدیریت زیرساخت و محصول تجارت همراه با استفاده از آنتولوژی مدل کسب و کار استروالدر مورد بررسی قرار می گیر...

متن کامل

طراحی مدل فرآیند محوری کسب و کار با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM)

ادبیات گسترده‌ای در زمینه تمرکز بر فرآیندهای کسب و کار یا جهت گیری فرآیند‌های کسب وکار (BPO) در سازمان ارائه شده است. هر یک از اندیشمندان این حوزه به یکی از ابعاد فرآیند محوری اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون یک مدل فراگیر از ابعاد وشاخص‌های فرآیندمحوری وارتباط بین آنها ارائه نشده است.‌در این تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه فرآیند‌های کسب و کار، ابعاد وشاخص‌های فرآیند محوری شناسایی ودر گام بعد...

متن کامل

بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سالهای اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری " اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال" نامگذاری شده است. لذا از جمله مهم ترین شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری بر خودار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 47

صفحات  111- 134

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023