مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)

نویسندگان

  • رضا حیدری دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
  • فرشته ادیب روشن دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد، مشهد، ایران
  • کیانوش شجیع دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در عشق به برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران است که به صورت موردی در باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرای مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه این تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی فرش آرای مشهد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. با توجه به مقدار ضریب مسیر بین بازاریابی ارتباطی و شخصیت برند برابر با 24/0 که مقداری مثبت می‌باشد و مقدار آماره تی (t) مربوط به آن برابر با 16/15، بنابراین با اطمینان 95 درصد می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنادار است و وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین بازاریابی ارتباطی و عشق برند تایید می شود. به طور کلی طراحی مدل معادلات ساختاری نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران لیگ برتر فوتسال ایران، بیانگر آن است که نیاز به ورود مفهومی جدید به نام عشق در باشگاه‌های لیگ برتر ایران نیازی جدی است و لازمه رسیدن به این مهم و بهره‌گیری از نتایج مثبت این ورود در فوتبال ایران، توجه بیشتر به نیازها و خواسته‌های هواداران می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیرمؤلفه های هویت برند بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های هویت برند بر هم‌هویتی هواداران با برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های هویتِ برندِ کو (2009) و ترکیبی از پرسشنامۀ هم‌هویتی هوادار-تیمِ میل و اشفورث (1992) و ون و برنسکامب (1993) گردآوری شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران...

متن کامل

تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژة برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژۀ برند و وفاداری هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که اعتبار و...

متن کامل

تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف اصلی در این مطالعه را بررسی عوامل تاثیرگذار شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه قرار دادیم. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه در استادیوم‌ های آزادی تهران، امام رضا(ع) مشهد، یادگار امام(ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه ه...

متن کامل

انگیزه های حمایت هواداران باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران

رقابت های فوتبال در ایران هر هفته گروه زیادی از هواداران را به ورزشگاه ها و محل برگزاری مسابقات می کشاند؛ از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسۀ خرده مقیاس های انگیزۀ حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعۀ آماری را کلیۀ هواداران فوتبال لیگ برتر تشکیل می دادند که به علت محدودیت تحقیق از میان 18 تیم لیگ برتر و بر اساس توزیع منطقه ی جغراف...

متن کامل

تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژه برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژۀ برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محقق ساخته بود که اعتبار و...

متن کامل

مطالعه مدل تداعی برند از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

در بازاریابی باشگاه­های ورزشی حرفه­ای، هواداران وفادار منبع درآمد و مولفه اصلی موفقیت باشگاهی محسوب می­شوند. بنابراین،هدف از انجام این تحقیق، مطالعه مدل تداعی برند از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 38

صفحات  29- 46

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022