مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏سازی داده‏های گرانی به روش تئوری گراف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله الگوریتم وارون‏سازی داده‏های گرانی با استفاده از تئوری گراف بر روی چند نمونه داده واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. داده‏های گرانی استفاده شده، مربوط به یک توده کرومیت در کوبا، یک توده منگنز در هند، و توده مافیک در اسلوواکی هستند. هدف آن است تا بتوان پیکربندی این توده‏های زیرسطحی را با استفاده از این روش وارون‏سازی کارا و نوین بدست آورد و با نتایج موجود از روش‏های دیگر مقایسه کرد. در وارون‏سازی به روش تئوری گراف، توده همگن زیرسطحی با استفاده از مجموعه ‏ای از جرم‏های نقطه‏ ای مشابه مدل‏سازی می‏شود. پارامترهای مورد جستجو در این نوع وارون‏سازی، مختصات جرم‏های نقطه‏ای و جرم کل نقاط می‏باشند، بنابراین این الگوریتم تفاوت اساسی با دیگر الگوریتم‏های وارون‏سازی موجود دارد. برای اجرای الگوریتم، مجموعه جرم‏های نقطه‏ای با یک گراف کامل انطباق داده می‏شود. با کاربرد الگوریتم کروسکال، درخت فراگیر کمینه برای گراف محاسبه شده و سپس یک تابع پایدارکننده تحت عنوان تابع هم‏فاصله بدست می‏آید. این تابع علاوه بر پایداری مساله وارون، فواصل میان جرم‏های نقطه‏ای در مدل حاصل را تنظیم می‏کند، بنابراین پیکربندی مناسبی از توده زیرسطحی حاصل خواهد شد. نتایج وارون‏سازی بر روی این سه توده متنوع اطلاعات با ارزشی در مورد گسترش آن‏ها در راستای افق و نیز عمق ارائه می‏دهد. همچنین نتایج مطالعات پیشین بر روی این توده‏ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین خواننده این امکان را دارد که این روش جذاب وارون‏سازی را با روش‏های دیگر مقایسه نماید. کدهای مورد استفاده در این تحقیق، توسط نویسندگان توسعه داده شده‏اند و قابل دسترس برای عموم می‏باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از تئوری گراف در وارون‏سازی سه‏بُعدی داده‏های گرانی‏سنجی برای تعیین پیکربندی توده‏های زیرسطحی همگن

در این مقاله وارون‎‏سازی سه‏ بعدی داده‏های گرانی‏ سنجی براساس تئوری گراف مورد استفاده قرار گرفته است. توده همگن زیر‏سطحی با استفاده از مجموعه‏ای از جرم‏های نقطه‏ای یکسان مدل می‏شود. با تطبیق این مجموعه جرم‏های نقطه‏ای با یک گراف کامل و با استفاده از الگوریتم کروسکال، درخت فراگیر کمینه (minimum spanning tree) برای این گراف محاسبه شده و سپس یک تابع پایدار‏کننده تحت عنوان تابع هم‏فاصله به‌دست می‏آ...

متن کامل

توسعه روش نسبت گرادیان برای تخمین عمق توده های زیرسطحی با استفاده از داده های نقشه بی هنجاری گرانی بوگر

روش‌های تفسیری موجود در مورد ساختارهای با الگوی دایره‌ای اکثرا محدود به تخمین مرز و حدود این توده ها خواهد شد. برای ارائه روشی برای تخمین عمق این ساختارها همزمان با تخمین مرز آنها، می‌توان از کمیتی به نام نسبت گرادیان استفاده نمود. نسبت گرادیان بین مشتق قائم و مشتق افقی کل داده‌های گرانی‌سنجی نوشته می‌شود. با این کار معادله درجه 2 بسط داده می‌شود که با حل آن می‌توان عمق الگوهای دایره‌ای را برآو...

متن کامل

تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی

هدف از روش توموگرافی احتمال، تصویرسازی چشمه­های بی­هنجاری گرانی، با استفاده از داده­های برداشت شده روی سطحی با توپوگرافی آزاد، است. به این منظور، ابتدا معادلة بی­هنجاری بوگه را که با انتگرال نیوتون تعریف می­شود، به شکل گسسته و به‌صورت مجموعه­ای از جرم­های شبه‌نقطه­ای تعریف می­کنیم. به کمک این تعریف، تابع توان وابسته به بی­هنجاری بوگه، از همبستگی بین داده­های بی­هنجاری بوگه و تابع پیمایش محلی به...

متن کامل

توسعه روش نسبت گرادیان برای تخمین عمق توده های زیرسطحی با استفاده از داده های نقشه بی هنجاری گرانی بوگر

روش های تفسیری موجود در مورد ساختارهای با الگوی دایره ای اکثرا محدود به تخمین مرز و حدود این توده ها خواهد شد. برای ارائه روشی برای تخمین عمق این ساختارها همزمان با تخمین مرز آنها، می توان از کمیتی به نام نسبت گرادیان استفاده نمود. نسبت گرادیان بین مشتق قائم و مشتق افقی کل داده های گرانی سنجی نوشته می شود. با این کار معادله درجه 2 بسط داده می شود که با حل آن می توان عمق الگوهای دایره ای را برآو...

متن کامل

روشی نوین جهت بازآرایی چند منظوره شبکه توزیع با استفاده از ترکیب الگوریتم زنبورها و تئوری گراف

بازآرایی شبکه های توزیع برق، بالاخص در حضور سیستم های اتوماسیون، یکی از اهداف بهره برداری در شبکه های قدرت محسوب می شود. بازآرایی را می توان با اهداف متنوعی انجام داد که کاهش تلفات یکی از مهمترین آنهاست. در این مقاله، عملیات بازآرایی با ترکیب جدیدی از الگوریتم زنبورها و تئوری گراف، با کمک تابع هدف چندمنظوره بدیع و نسبتاً کاملی جهت کاهش تلفات، نامتعادلی توان در فیدر، تعداد عملیات سوئیچینگ و بهبود...

متن کامل

روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

روش تبدیلات متشابه (DST) ابزازی کاملاً دقیق و خودکار برای تعیین عمق و مختصات آنومالی‌های گرانی از روش اویلر در اختیار ما قرار می‌دهد. استاورو (1997) نتایج استفاده از این روش را در مورد آنومالی‌های مغناطیسی دوبعدی و داده‌های نیمرخی مغناطیسی هوایی نشان داده است. ما این روش را برای داده‌های گرانی مربوط به مدل‌های مصنوعی و داد‌ه‌های واقعی به کار می‌بریم.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  235- 248

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021