× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مدلیابی ساختاری ارتباط رهبری معنوی و اخلاق حرفهای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) شهر ارومیه

نویسندگان

  • حسنی, محمد گروه علوم تربیتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
  • عباسخانی, افسانه کارشناسی ارشد مدیریت آ موزشی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

Today, the role of spiritual leaders is to stimulate employees by employing a spiritual perspective and creating cultural backgrounds based on human values to raise capable employees. On the other hand, professional ethics is one of the variables that has a significant impact on individual and group activities and outcomes of the organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual leadership and professional ethics with organizational performance and quality of work life with the intermediate role of organizational learning among employees of Imam Reza Hospital in Urmia. The design of this research was a descriptive-correlational cross-sectional design model of structural equations. The statistical population of this research included 759 employees, 240 of them were selected by random sampling method. For data collection, standard questionnaires were used. Pearson Coefficient and Structural Equation Model Finding were used to analyze and examine the assumptions and the relation between the variants. The results show that there is a significant relationship between spiritual leadership variables and Professional Ethics with organizational performance and quality of life of employees (P<0.01, r=0.42, r=0.51), (P<0.01, r=0.36, r=0.75). Furthermore, the results showed that the intermediate role of organizational learning in the association between spiritual leadership and professional ethics with organizational performance and quality of work life (β = 0.17, β = 0.18, β = 0.16, β = 0.17) ) is confirmed. According to the findings, it can be concluded that paying attention to spiritual leadership and professional ethics can improve the organizational performance and quality of work life, as well as enhance organizational learning among the staff of Imam Reza Hospital.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور در ارومیه با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی و ارایه الگوی ساختاری می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. ابزار اندازه گیری شامل سه نوع پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا می باشد که پایایی آن ها به وسیله آلفای کرونباخ محاس...

هدف از انجام پژوهش تبیین نقش واسطه­ای اخلاق حرفه­ای در رابطه با جَو سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری منطقه 2 شیراز است. به لحاظ ماهیت توصیفی­- پیمایشی و از جهت هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری به تعداد 250 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه مورد مطالعه 148 نفر تعیین گردید. این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه ای ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گی...

بررسی رابطه بین پایش با عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه محمد حسنی ، حلیمه کریمی * تاریخ دریافت 05/06/1392 تاریخ پذیرش 09/08/1392 چکیده پیش زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پایش با عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه انجام گرفت. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوه...

Organizational justice can dramatically impact the personnel’s attitudes and behaviors and is therefore considered to be of great importance. Moreover, high quality of work life is known as the basic prerequisite to empower human resources in healthcare systems. The aim of this study was to determine the relationship between perceived organizational justice and quality of work life among hospit...

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (430N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 200 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو، هرسی و گلداسمیت (2013) و پرسشنامه استاندارد کیفیت ز...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور در ارومیه با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی و ارایه الگوی ساختاری می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. ابزار اندازه گیری شامل سه نوع پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر و پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا می باشد که پایایی آن ها به وسیله آلفای کرونباخ محاس...