مدل اثربخشی کاربرد کانال‌های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری GPS

نویسندگان

  • احمد رضوانفر
  • عادل زارع
چکیده

فرایند تصمیم پذیرش نوآوری‌ عبارت از سیستمی است که طی آن فرد (یا یک واحد تصمصم گیری) ، (1) از اولین اطلاع راجع به نوآورری، (2) تشکیل نگرش نسبت به نوآوری، (3) به تصمیم در خصوص پذیرش یا رد،(4) به اجرای ایده نو و (5) تثبیت این تصمیم عبور می کند. مدت ها قبل محققین نشر دریافته اند که تصمیم به پذیرش و بکار گیری یک نوآوری فعالیتی به یکباره نیست، بلکه فرآیندی است که در طول زمان اتفاق می افتدو نقش کانال های ارتباطی و منابع اطلاعاتی در هر کدام از مراحل تصمیم پذیرش نوآوری متفاوت هستند هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی مدلی برای شناسائی نقش انواع کانالهای ارتباطی و منابع اطلاعاتی در مراحل مختلف تصمیم نوآوری در پذیرش و بکارگیری فناوری سیستم موقعیت مکانی(Global Position System-GPS) از دیدگاه ناخدایان شناورهای صیادی در استان بوشهر بود. این تحقیق از طریق روش مطالعه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان ناخدایان 135 شناور صیادی و در محدوده شش شهرستان و 12 اسکله صیادی به اجرا در آمد. یافته‌های این تحقیق در مورد طول مدت پذیرش GPS که از نوع تصمیمات فرمایشی اداره بنادر صیادی است حداکثر 4 سال است و بیش از 59 درصد ناخدایان اکثر کارکرد‌های GPS را در اغلب اوقات به‌کار می‌برند . سنجش اثربخشی کانال‌های ارتباطی حاکی از آن است که تلویزیون ، همکاران وصیادان ، دوستان وآشنایان و رادیو به ترتیب اثربخش‌ترین و مروجان، روزنامه و جزوات و نشریات نیز پایین ترین رتبه اثر بخشی را دارند. مدل تحلیل عاملی، کانال‌های ارتباطی را از نظر اثر بخشی در پنج دسته کانال های جهانشهری استانی، کانال های محلی انتفاعی، کانال های جهانشهری فرا استانی، کانال های محلی غیر انتفاعی و تلویزیون قرار داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل اثربخشی کاربرد کانال های ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف در پذیرش فن آوری gps

فرایند تصمیم پذیرش نوآوری عبارت از سیستمی است که طی آن فرد (یا یک واحد تصمصم گیری) ، (1) از اولین اطلاع راجع به نوآورری، (2) تشکیل نگرش نسبت به نوآوری، (3) به تصمیم در خصوص پذیرش یا رد،(4) به اجرای ایده نو و (5) تثبیت این تصمیم عبور می کند. مدت ها قبل محققین نشر دریافته اند که تصمیم به پذیرش و بکار گیری یک نوآوری فعالیتی به یکباره نیست، بلکه فرآیندی است که در طول زمان اتفاق می افتدو نقش کانال ه...

متن کامل

ارزیابی و کاربرد علم و فن آوری

با توجه به تحولات فن‌آورانه در آستانه قرن بیست و یکم، بررسی فرضیه‌های موجود دربارۀ اهمیت علم و فن‌آوری و سازوکار و روش‌های به کار گرفته شده برای ارزیابی میزان وابستگی اجتماعی ـ فرهنگی علم و فن‌آوری به جامعه، بسیار به موقع به نظر می‌رسد. انتقال این مهم به عهدۀ ماست. صرف‌نظر از اینکه ما این انتقالات را دوست داشته باشیم یا نه، اکثر آنها به طریقی خوب یا بد، مستقیم یا غیرمستقیم، با علم و فن‌آوری مرت...

متن کامل

به‌کارگیری منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی

مدیریت پسماند روستایی یک نوآوری است و هدف آن متوقف‌کردن یا کاهش اثرهای سوء پسماند روستایی بر سلامت ساکنان روستاست. تأثیر منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در پذیرش مدیریت پسماند و تغییر و بهبود دانش، نگرش و مهارت روستاییان به اجرایی‌کردن مدیریت پسماند روستایی امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان اهمیت هریک از مراحل فرایند پذیرش مدیریت جامع پسماند روستایی و به‌کارگیری ...

متن کامل

فن آوری های جدید ارتباطی و تضمین حقوق بشر

 فناوری‌ ارتباطی به‌صورت عام به‌عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه‌فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری‌ها را باید در دیده‌بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به‌طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می‌کند که...

متن کامل

روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری سایبر در جامعه اطلاعاتی آثار فن آوری های نوین ارتباطی بر آزادی بیان

در این مقاله به این پرسش کلیدی پاسخ داده خواهد شد که آیا گفتمان تعیین دستور جلسه و برجسته سازی و نیز جریان یکسویه اطلاعات در روزنامه نگاری سنتی چاپی به سوی سطح وسیعی از توده های مخاطب درحال انتقال است یا خیر و آیا روزنامه نگاری آنلاین با گونه پیشتازش یعنی روزنامه نگاری سایبر که با تکیه بر تکنولوژی های نوین ارتباطی در این انتقال گفتمان نقش ایفا کرده، به آزادی بیان کمک می کند یا خیر. اگر چه در پژ...

متن کامل

فلسفه فن آوری و آموزش فن آوری

فن آوری همچون سایر پدیده های بشری یا طبیعی محتاج تامل فلسفی و اندیشیدن در حوزه فلسفه فن آوری است آموزش فن آوری از جمله در گرو آن است که چنین تاملی با دفت کافی صورت پذیرد. گونه های مختلف فلسفه فن آوری نیازنمدبحث و بررسی است زیرا برخی از آنها شهرت یافته اند و در عمل ذهن ما را در قالب خود شکل می دهنددر این مقاله دو گونه از فلسفه های فن آوری مورد بررسی قرار گرتفه و از گونه سومی حمایت شده است در گون...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023