مدل برنامه‌ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره‌تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی

نویسندگان

چکیده

In this paper, a fuzzy mathematical programming model is proposed for designing a sustainable multi-product, multi-stage supply chain (including, purchase, production and distribution) under the competition and uncertainty conditions.  The sustainability measures in each of the sustainability dimensions were extracted using earlier conducted research as well as the SCOR model and then were localized using the Delphi method. The obtained fuzzy model is converted to a crisp one by using Jimenez model. The solving approach is based on the Triple Bottom line model and the Nested model. As each model has its own characteristics, in order to determine the relations between the indices and the importance of each indicator and its application, the DANP and DEMATEL methods were used respectively.  In order to indicate the efficiency of the model and the solution approach, a real example is presented in refractory products industry, and finally the obtained results are analyzed and compared based on the two models and suggestions are presented.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا بردن بهره وری در سازمان است. مدل ریاضی این تحقیق که جهت بر...

The importance of social performance of corporate and business units has increasingly been emphasized by researchers and practitioners in recent years. Since green supply chains Play important roles in decreasing the pollution of business and corporate environments, social performance has a significant role in creating this supply chain; Therefore, in designing green supply chain social perform...

امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا بردن بهره وری در سازمان است. مدل ریاضی این تحقیق که جهت بر...

در سیستم تولید و توزیع آب شرب در مناطق شهری، تعیین برنامه کارکرد الکتروپمپ‌های تأمین آب از مهم‌ترین مسائل عملیاتی است. هزینه الکتریکی مصرفی که تابعی از برنامه کارکرد الکتروپمپ‌ها است، بخش زیادی از هزینه‌های علمیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب را به خود اختصاص می‌دهد. در این پژوهش، ضمن مطالعه میدانی در شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان، محدودیت‌های تعیین میزان کارکرد الکتروپمپ‌ها در منابع تأمین آ...

مقاله حاضر به موضوع ارزیابی عملکرد پالایشگاه‌های نفت کشور بر مبنای عملکرد سال‌های 80 ، 81 ، 82 و 83 پرداخته است. مبنای ارزیابی در این تحقیق مدل‌سازی با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی در تحقیق در عملیات بوده و بدین منظور از میان مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی ریاضی یک مدل از ترکیب تکنیک‌های تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده که با دقت به مراتب بیشتری نسبت به مدل‌های کلاسیک تحل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود