مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله، با استفاده از نظریه پاسخ خطی هارتری-‌‌‌ فاخ، پذیرفتاری مغناطیسی یک گاز الکترونی آزاد قطبیده اسپینی که تحت یک میدان مغناطیسی استاتیک قرار دارد به صورت تحلیلی بررسی می­شود. با توجه به تقریب­های مختلف برای شکل پتانسیل تبادلی، خودمان را محدود به یک مدل نواری دو اسپینی ساده­ای برای گاز فرومغناطیسی می­کنیم. در این مدل فرض می­شود که نوارهای مربوط به الکترونهای با اسپین بالا و پایین نسبت به یکدیگر به اندازه شکافتگی تبادلی جابجا شده­اند. در پایان مقایسه­ای بین نتایج مدل حاضر با نتایج موجود آمده است. نتایج عددی مان برای محاسبه مقاومت مغناطیسی بزرگ و جفت­شدگی تبادلی بین لایه­ای در چندلایه­ای­های مغناطیسی در ادوات اسپینترونیکی می­تواند مفید باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خواص گاز الکترونی قطبیده اسپینی

یکی از سیستم های بس ذره ای جذاب، گاز الکترونی است. الکترونهای آزاد داخل فلزات یک نمونه عینی برای این سیستم می باشند. در این پایان نامه با استفاده از روش کوانتش دوم و بسط خوشه ای انرژی برخی از جنبه های گاز الکترونی نظیر انرژی بر واحد ذره، فشار و ضریب تراکم ناپذیری بر حسب تابعی از چگالیr_s) (مورد بررسی قرار گرفته است.برای نیل به این هدف ابتدا سیستمی را در نظر می گیریم که در آن تعداد الکترونهای با...

بررسی پذیرفتاری مغناطیسی شبکه اسپینی بی نظم

بی نظمی که قسمتی جدا نشدنی ازطبیعت است، همیشه در رفتار سیستم های فیزیکی تاثیر گذار بوده است. گاهی نیز خود بی نظمی بیان گر فیزیک جدیدی بوده است ( جایگزیدگی اندرسون ). اهمیت سیستم های بی نظم به علت کاربرد فراوان آن در علوم مختلف از جمله اقتصاد و علوم زیستی هرروز پیش از روز پیش نمایان می شود. برای بررسی سیستم های بی نظم روش های محاسباتی مختلفی وجود دارد که اکثراین روشها آماری هستند. مهمترین و رمز ...

پراکندگی نوترینوی میونی از روی الکترون قطبیده به الکترون و نوترینو در فضا- زمان ناجابه‌جایی

For neutrino scattering from polarized electron, the weak interaction term in the cross section is significantly suppressed by the polarized term. The magnetic moment term does not receive any correction from the electron polarization. Hence, the study of the magnetic moment of neutrinos through scattering from the polarized electron leads to a stronger bound on the neutrino magnetic moment com...

متن کامل

محاسبه پارامترهای تجمعی مدل تخلیه الکتریکی گازها با استفاده از تابع توزیع انرژی الکترون (eedf)

مدلهای سیال به عنوان یکی از تکنیکهای دقیق مدل سازی تخلیه الکتریکی گازها نیازمند پارامترهای تجمعی می باشند. در این مقاله معادلات پیوستگی برای انتقال الکترون و انتقال انرژی برای محاسبه پارامترهای مذکور با استفاده از توابع توزیع انرژی الکترون (eedf) که با تقریب دو جمله ای از حل معادله بولتزمن بدست آمده، توسعه داده شده است. نتایج محاسبات و شبیه سازیها شامل ضرایب انتشار چگالی تعداد الکترونها، چگالی ...

متن کامل

پیشنهاد یک رابطه تحلیلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل

در این تحقیق با استفاده از راهکار تحلیلی، یک رابطه جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل با مقطع متغیر ارائه شده است. در این راستا، ابتدا روشهای محاسبه فرکانس طبیعی شامل آنالیز تحلیلی، تحلیل عددی و آزمایش بر روی مدل فیزیکی دیوارهای حائل بررسی شده است. سپس با استفاده از حل دقیق، رابطه ای تحلیلی برای محاسبه فرکانس طبیعی اول (فرکانس اساسی) یک دیوار حائل با مقطع ثابت ارائه شده است. در ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  20- 25

تاریخ انتشار 2015-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021