مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به‌منظور بهبود عملکرد"؛ مطالعه موردی

نویسندگان

  • احمدوند, علی محمد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
  • تربتی, امیر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
  • فیروزشاهی, محسن دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
  • نادری, مهدی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
  • پوررضا , ناصر دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
چکیده مقاله:

  اهداف: چشم‌انداز در سازمان، توسط استراتژی‌ها تحقق می‌یابد و این استراتژی‌ها می‌توانند توسط کارت امتیازی متوازن تبیین شوند. هدف از انجام این مطالعه، ارایه چارچوب مدل مفهومی تلفیقی از دو مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) و مدل تعالی سازمان EFQM با استفاده از ماتریس ( QFD ) برای بهبود عملکرد مستمر در محیط دانشگاهی بود.   روش­ها: در این مطالعه توصیفی برای گردآوری داده‌ها از تلفیق مطالعه اسنادی و میدانی (مصاحبه سازمان‌یافته و پرسش‌نامه) استفاده شد. پس از بررسی مفاهیم نظری به بررسی و مقایسه دو مدل پرداخته و نقاط قوت و ضعف دو مدل بیان و سپس مدل مفهومی مدیریت عملکرد با استفاده از تلفیق دو مدل ارایه شد. برای شناسایی اهداف استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم­انداز تعیین‌شده، از دو پرسش‌نامه روایی و پایایی استفاده شد. برای تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، از ماتریس گسترش عملکرد کیفیت استفاده شد.   یافته­ها: پس از تعیین اهداف استراتژی و روابط بین آنها، با نظرخواهی از خبرگان، نقشه استراتژی دانشگاه رسم شد. همچنین پس از تعیین روابط بین اهداف BSC با معیارهای EFQM ، روابط بین آنها نیز توسط ماتریس QFD ترسیم شد.   نتیجه­گیری: مدل‌های ارزیابی متوازن و تعالی سازمانی EFQM در صورت تلفیق ، می­توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمایند. همراستاسازی این دو مدل، قادر است بهبود مستمر و افزایش بهره‌وری در دانشگاه را در پی داشته باشد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل تلفیقی "کارت امتیازی متوازن" و "تعالی به منظور بهبود عملکرد"؛ مطالعه موردی

اهداف: چشم انداز در سازمان، توسط استراتژی ها تحقق می یابد و این استراتژی ها می توانند توسط کارت امتیازی متوازن تبیین شوند. هدف از انجام این مطالعه، ارایه چارچوب مدل مفهومی تلفیقی از دو مدل کارت امتیازی متوازن ( bsc ) و مدل تعالی سازمان efqm با استفاده از ماتریس ( qfd ) برای بهبود عملکرد مستمر در محیط دانشگاهی بود.   روش­ها: در این مطالعه توصیفی برای گردآوری داده ها از تلفیق مطالعه اسنادی و میدا...

متن کامل

ارائه‌ی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه‌یی فازی (مطالعه‌ی موردی: شهرداری اصفهان)

با گسترش روزافزون تمرکز سازمان‌ها در توسعه‌ی سیستم‌های مدیریت راهبردی، تعریف و پیاده‌سازی روش‌های کارای ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزار قدرت‌مند افزایش مزیت رقابتی سازمان‌ها شناخته شده است. یکی از برجسته‌ترین روش‌های ارزیابی عملکرد، الگوی کارت امتیازی متوازنپانویس{b‌a‌l‌a‌n‌c‌e‌d s‌c‌o‌r‌e‌c‌a‌r‌d (B‌S‌C)} است. از ویژگی‌هایی که در پیاده‌سازی الگوی کارت امتیازی متوازن طی چند سال اخیر، مورد توجه پژ...

متن کامل

مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن بهبودیافته و روش دیماتل برای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

تعیین چارچوب مدل ارزیابی عملکرد جامع و نیز مشخص‌کردن شاخص‌های کلیدی آن از اهمیت به سزایی در شناسایی وضعیت موجود و نیز ترسیم نقشه راه و برنامه‌ریزی بلندمدت پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برخوردار است که این مهم از اهداف مقاله است. در این مقاله، با در نظر گرفتن جایگاه مأموریت‌ پژوهشی پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، منظرهای مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن طراحی شده است. در این پژوهش علاوه بر بهره‌گ...

متن کامل

طراحی مدل راهبردی زنجیره تأمین سبز با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و LFPP ( مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

امروزه، محیط پیچیده و رقابتی شدید جهان و وجود صنایع گوناگون و به دنبال آن افزایش روزافزون آلودگی زیست‌محیطی و پیامدهای مخرب آن، سبب توجه سازمان به مسائل زیست‌محیطی در زنجیره تأمین شده است. انتخاب شاخص‌های راهبردی مناسب زنجیره تأمین سبز یکی از رویکردهای قابل‌توجه برای پیشرفت در دنیای رقابتی امروز است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر به علت این‌که مجتمع فولاد مبارکه اصفهان یکی از صنایع بزرگ و آلاینده کش...

متن کامل

اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل efqm با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)

مدل تعالی efqm با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود. کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروزه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه...

متن کامل

مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی (کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها)

  این پژوهش درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع، برای رتبه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش با رویکرد تلفیقی: موردی از مدارس متوسطه نظری، و اجرای آن باشد.با نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتظارات ذی نفعان کلیدی، شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و کارشناسان متوسطه نظری به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ با یک سوال (انتظارات شما از مدرسه چیست؟) و تحلیل محتوای جواب ها با رویکرد ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  51- 58

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023