مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی در معلمان شهر سبزوار

نویسندگان

  • سکینه سعیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد
چکیده

زمینه و هدف: تمرکز غالب پیشینه پژوهشی درباره ازدواج، بر روی فرایندهایی است که آن را تضعبف کرده و متجر به آشفتگی در رابطه می شوند. در مقابل، به عوامل مثبتی که به غنی سازی روابط کمک می کنند کمتر توجه شده است. قدردانی یکی از این عوامل مثبت است که نقش آن و به ویژه مکانیسم هایی که آن را به رضایت زناشویی پیوند می دهند، مورد بررسی واقع نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی انجام شد.مواد و روش ها: طرح پژوهش همبستگی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه معلمان زن شهر سبزوار در سال 1396 بودند که از بین آنها 241 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه قدردانی و پرسشنامه کیفیت ادراک شده ابعاد ارتباط زناشویی جمع آوری شد.یافته ها: ارزیابی برازندگی مدل، روابط مستقیم و واسطه ای با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و از طریق نرم افزار های AMOS-24 و SPSS-24 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل با انجام برخی اصلاحات برازش مطلوبی با داده ها دارد. همچنین، نتایج نشان داد قدردانی علاوه بر رابطه مستقیم با رضایت زناشویی، از طریق افزایش کیفیت ارتباط زناشویی به صورت غیرمستقیم نیز رضایت زناشویی را افزایش می دهد (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سبک‌های دل‌بستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری (برازش مدل خانواده درمانی)

       هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ماهیت رابطه‌ی سبک های دلبستگی و فرآیندهای تعامل زناشویی(صمیمیت جنسی، مدیریت تعارض، ارتباط) و رضایت زناشویی ب است که از فنون معادلات ساختاری بهره می‌گیرد.       روش: این مطالعه از نوع هم‌بستگی بوده و از میان والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر کرمانشاه تعداد410نفر (150 مرد،260 زن) به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه ‌ی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان...

متن کامل

آزمون مدل سرمایه‌گذاری راسبالت، (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه‌گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی)، بر روی زنان در شُرف طلاق

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل سرمایه‌گذاری راسبالت (رضایت زناشویی، کیفیت روابط جایگزین، اندازه سرمایه‌گذاری، تعهد زناشویی و پایداری روابط زناشویی) بر روی زنان در شُرف طلاق شهرستان دزفول بود. نمونه، شامل 150 نفر از زنان در شُرف طلاق بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سرمایه‌گذاری راسبالت و شاخص ناپایداری ازدواج ادواردز و ه...

متن کامل

بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

هدف: گذشت و عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه روانشناسان و خانواده درمانگران بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین با گذشت اداره ‏های دولتی شهر خرم آباد بود. روش: این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش کارکنان متأهل اداره‏های دولتی شهر خرم آباد بودند که 220 نفر به عنوان نمونه پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش مت...

متن کامل

ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین

چکیده زمینه: رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی و افسردگی موجب کاهش انگیزه، فعالیت و پیدایش مشکلات شغلی و خانوادگی است. هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه رضایت از روابط زناشویی با افسردگی در زوجین شهر رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1383 بر روی 300 زوج 18 تا 35 ساله در رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، چند مرحله ای تصادفی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات ...

متن کامل

نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة فاصلۀ بین انتظارات افراد از رابطة زناشویی و واقعیت در حال تجربۀ زندگی زناشویی با میزان رضایت زناشویی زوجین انجام شد. بدین منظور 146 نفر متأهل(87 زن و 59 مرد) ساکن شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تجارب واقعی زندگی زناشویی، ‌‌مقیاس انتظارات از زندگی زناشویی و مقیاس سنجش ارتباط بود. نتایج نشان داد در تمام مؤلّفه‌ه...

متن کامل

ارزیابی مدل رابطه بین خانوادۀ اصلی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری‌های تعهد زناشویی و همدلی زناشویی در پرستاران

پیش‌زمینه و هدف: عواملی بر سلامت خانواده تأثیرگذارند، که می‌توان به سلامت خانوادۀ اصلی، تعهد و همدلی زناشویی اشاره کرد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی مدل خانوادۀ اصلی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری‌های تعهد زناشویی و همدلی زناشویی در پرستاران بود. مواد و روش کار: این مطالعه تحلیلی گروهی از نوع تحلیل مسیر بود. 200 پرستار از میان پرستاران متأهل بیمارستان‌های دولتی و خصوص شهر شهرکرد با توجه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 3

صفحات  414- 421

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021