مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

نویسندگان

  • رضا ابراهیمی دانشجوی دکتری مخاطرات آب‏وهوایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده

در این پژوهش، با توجه به نیازسنجی انجام‏شده در حوزة انرژی، به مدل‏سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی  ایران پرداخته شد. نخست داده‏های دمای روزانة مدل EH5OM مؤسسة ماکس پلانک طی دورة آماری 2015 ـ 2050، تحت سناریوی A1B، با تفکیک 75/1 درجة قوسی، برای گسترة ایران بارگیری شد. سپس، داده‏های نام‏برده، با تفکیک مکانی 27/0×27/0 قوسی، به وسیلة مدلریزمقیاس شدند. درگام بعدی دمای روزانة به‏دست‏آمده از خروجی مدل منطقه‏ایبا استفاده از روش زمین‏آمار کریجینگ در پهنه‏ای به ابعاد 15×15 کیلومتر بر ایران گسترانیده شد و نیاز سرمایشی کشور برای هر ماه به ازای هر یاخته (در مجموع 7200 یاخته) محاسبه شد. نتایج خودهمبستگی فضایی برای دورنمایی نیاز سرمایشی ایران با استفاده از موران محلی نشان می‏دهد که نیاز سرمایشی ایران در دهه‏های آتی دارای ساختار فضایی است و به شکل خوشه‏ای توزیع خواهد شد. شاخص محلی همبستگی مکانی () نشان می‏دهد که بیشترین نیاز سرمایش کشور در ماه‏های آوریل تا سپتامبر خواهد بود؛ بر این اساس، پهنة جنوبی کشور بیشترین نیاز و نوار کوهستانی کمترین نیاز سرمایشی را تجربه خواهند کرد. مقایسة دورنمای نیاز سرمایشی با دورة مشاهداتی نیز نشان‏ از جابه‏جایی مکانی نیاز سرمایشی کشور به ارتفاعات بلندتر را دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل‏ سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران

تغییرات عمق برف، به‏‏سبب تأثیرگذاری در شار انرژی سطحی و شرایط هیدرولوژیکی، در تحولات آب و هوای محلی و جهانی نقش درخور ‏توجهی دارد. هدف از این مطالعه مدل‏سازی و تحلیل فضایی عمق برف با استفاده از پایگاه ECMWF نسخة ERA Interim برای دورة زمانی 1980-2016 با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجة قوسی است. در این راستا داده‏های ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی، و شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجندة MO...

متن کامل

تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

تغییر اقلیم وافزایش دما یکی ازمسایل مهم زیست محیطی بشر به حساب می‌آید که در سال‌های اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است هدف از این مطالعه واکاوی روندوشیب روندجمع ماهانه درجه روزسرمایش باآستانه دمایی25 درجه می‌باشد. میانگین دمای‌روزانه در طی...

متن کامل

تحلیل فضایی تغییرات زمانی مکانی درجه روز سرمایشی ماهانه ایران

تغییر اقلیم وافزایش دما یکی ازمسایل مهم زیست محیطی بشر به حساب می آید که در سال های اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است هدف از این مطالعه واکاوی روندوشیب روندجمع ماهانه درجه روزسرمایش باآستانه دمایی25 درجه می باشد. میانگین دمای روزانه در طی دوره آماری 44 ساله (1383-1340)برگرفته ازپایگاه داده های اسفزاری[1]استخراج گردید. سپس به کمک آزمون ناپارامتری من کندال روند وشیب روندجمع ماهانه درجه...

متن کامل

تحلیل آماری‏- همدیدی امواج سرمایشی و فراگیر شمال‏ غرب ایران

هدف از این پژوهش تحلیل الگوهای همدیدی تداوم سه‏روزة امواج سرمایشی شمال ‏غرب ایران طی دهه‏های اخیر است. برای اجرای آن، از داده‏های میانگین دمای روزانة 44 ایستگاه همدیدی شمال ‏غرب طی بازۀ زمانی 1980 تا 2010 استفاده شد. داده‏های دمای روزانه به کمک روش درون‏یابی فضایی کریجینگ و با استفاده از امکانات برنامه‏نویسی محیط نرم‏افزار Matlabدر یاخته‏هایی با ابعاد 15×15 کیلومتر درون‏یابی شد و سرانجام 5082 ی...

متن کامل

بررسی دقت مدل‏ های ANFIS، SVM و GP در مدل‏ سازی مقادیر دبی جریان رودخانه

پیش‏بینی دقیق جریان رودخانه‏ها در مدیریت بهینۀ منابع آب‏های سطحی اهمیت به‏سزایی دارد. یافتن مدل مناسب برای پیش‏بینی دقیق این پارامتر یکی از راه‏های مهم اقدامات در شبیه‏سازی و پیش‏بینی است. در این مطالعه سه مدل ANFIS، SVM و GP برای مدل‏سازی دبی ماهانۀ رودخانۀ نازلوچای در محل ایستگاه هیدرومتری تپیک واقع در غرب دریاچۀ ارومیه تحت تأثیر بارش حوضۀ رودخانۀ مطالعه‌شده بررسی و مقایسه شد. در همۀ روش‏های ...

متن کامل

مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک‌سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی

خشک‌سالی یکی از مخاطرات طبیعی و تأثیرگذار در همة فعالیت‏های موجودات زنده است. هدف از پژوهش حاضر مدل‏سازی و تحلیل خشک‌سالی در جنوب ‏غرب ایران است. برای این کار، نخست از پارامترهای اقلیمی‌ـ بارش، دما، ساعات آفتابی، حداقل رطوبت نسبی، و سرعت باد‌ـ در بازة زمانی 32‌ ساله (۱۹۸۷-۲۰۱۸) در 15 ایستگاه جنوب ‏غرب ایران استفاده شد. برای مدل‏سازی شاخص فازی T.I.B.I، نخست چهار شاخص (SET, SPI, SEB, MCZI) با است...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 49  شماره 2

صفحات  283- 299

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021