مدیریت جریان بیمار و برنامه ریزی ظرفیت واحد قلب بیمارستان ، رویکرد مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی گسسته- پیشامد

نویسندگان

  • افصحی, محسن دانشگاه تربیت مدرس
  • عامری, احسان دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

Background: Deciding on the number of hospital beds is one of the most serious challenges managers face. More hospital beds result in higher running cost although less hospital beds might cause disorder in patients flow.  Minimizing total cost besides maximizing the patients flow in a hospital network, considering the practical limitations is the main objective of this survey. Materials & Methods: This study had main steps to investigate following: identifying current limitations of changing capacity of each ward, by conducting interview with hospital managers and other personnel of Modares hospital, analyzing cardiac patient flow analysis, simulating current flow, determining practical scenarios and choosing the best among them by mathematical modeling could minimize total cost and maximize patient flow. Results: 31 practical scenarios have been determined and analyzed by surveying limitations among all existing scenarios. Finally, eight best scenarios had been selected. Results showed that decreasing the number of beds in CCU and increasing the number of beds in Post-CCU can improve patients flow, considering cost limitations.      Conclusion: A recommended approach in this study can be a general guide for capacity planning with taking practical limitations into consideration. This survey could be useful for the managers who are against the benefits of post CCU  by comparing the patient flow with and without this ward.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت جریان بیمار و برنامه ریزی ظرفیت واحد قلب بیمارستان ، رویکرد مدلسازی ریاضی و شبیه سازی گسسته- پیشامد

زمینه و هدف: تصمیم­گیری در مورد تغییر تعداد تخت­های بیمارستان یکی از چالش­های پیش روی مدیران بیمارستان­ها است، زیرا با افزایش تعداد تخت­ها، هزینه جاری بیمارستان افزوده می شود و از طرف دیگر با کاهش تعداد تخت ها، جریان بیماران با اختلال مواجه می شود. از این رو هدف اصلی این تحقیق، کمینه­سازی هزینه­ها و بیشینه­سازی جریان بیماران در شبکه، با در نظر گرفتن محدودیت­های عملی بیمارستان است. مواد و روش ها...

متن کامل

زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد

در این مقاله از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی برای حل مسئله زمان‌بندی حرکت قطارها در شبکه‌های ریلی تک خطه و دوخطه، استفاده شده است. در رویکرد پیشنهادی، مدل شبیه‌سازی برای تولید برنامه­های زمان‌بندی شدنی بکار گرفته شده است. مدل شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار شیء­گرای ED طراحی شده است. اطلاعات ورودی مسئله شامل نوع بلاک‌ها، ترتیب و موقعیت مکانی ایستگاه‌ه...

متن کامل

به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

متن کامل

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد

Introduction: Many simulation studies have been conducted in the hospitals and first in the emergency departments to increase the productivity. The first issue in the field of service quality and hence the patient right is “waiting time”. The goal of this study was to reduce patients waiting times, emergency service timing, modeling and improving using discrete event simulation. Methods: This...

متن کامل

مدیریت درآمد در شرایط بهره برداری متغیر از ظرفیت و ضریب اهمیت کلاس بیمار در بیمارستان

مدیریت درآمد شاخه‌ای از تحقیق در عملیات است که هدف آن حداکثرسازی درآمد حاصل از فروش ظرفیت به مشتریان مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب می‌باشد. در این مقاله مسئله تخصیص ظرفیت بهینه اتاق عمل بخش جراحی عمومی بیمارستان به کلاس‌های مختلف اعمال جراحی، که هر یک نیازمند مدت زمان (ظرفیت) متغیر هستند، با استفاده از مکانیزم مدیریت درآمد بررسی شده است. تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد درخواست بیمار برای ع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 1

صفحات  9- 24

تاریخ انتشار 2015-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021