مدیریت درد مزمن در سالمندان، یک پژوهش کیفی

نویسندگان

  • زایری, فرید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • منوچهری, هومان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به پیچیده بودن مدیریت درد مزمن در دوران سالمندی، شناسایی فرآیند مدیریت این درد از اهمیت فراوانی برخورداراست. بدین جهت این پژوهش با هدف شناسایی فرآیند مدیریت درد مزمن و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن در سالمندان، انجام گردید. روش بررسی: این مقاله کیفی با رویکرد گراندد تئوری، انجام شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده شرکت کنندگان روش اصلی گردآوری داده ها بود. شرکت کنندگان شامل 30 سالمند مبتلا به درد مزمن، سه نفر از همراهان آنها و همچنین 29 نفر از از اعضای گروه درمانی بودند،که به صورت هدفمند و نظری انتخاب گردیدند. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش اشتراوس و کوربین انجام گردید. اعتبار داده ها بر اساس معیار های لینکلن وگابا تأیید شد. یافته ها: یکی از عوامل انگیزشی برای مقابله با درد مزمن در سالمندان، " دوست داشتن زندگی" بود، به طوری که اغلب سالمندان شرکت کننده در این پژوهش معتقد بودند که چون زندگی خود را دوست دارند، برای کاهش درد تلاش می کنند. طبقه دوست داشتن زندگی به عنوان یک عامل تسهیل کننده در فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان مشخص گردید که شامل دو زیر طبقه" صیانت از خویشتن " و " تلاش برای زندگی" بود.  نتیجه گیری: به منظور مدیریت مؤّثر دردهای مزمن در سالمندان باید به دیدگاههای سالمندان، همراهان آنها و همچنین اعضای گروه درمانی، توجّه نمود. بعلاوه، پس از شناسایی عوامل مؤثر بر کنترل این نوع درد از جمله "دوست داشتن زندگی" ، که در مقابله با درد مزمن دارای یک نقش تسهیل کننده است، می توان از آن در طراحی یک برنامه مراقبتی جامع استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مدیریت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن با سبک دلبستگی ایمن: یک مطالعه‌ی کیفی

مقدمه: درد مزمن، تجربه‌ی حسی و عاطفی ناخوش‌آیندی است که از آسیب واقعی یا احتمالی به بافت‌ها ناشی می‌شود و حداقل شش ماه تداوم دارد. در این میان نظریه‌ی دلبستگی برای درک چگونگی رابطه‌ی بیماران با سایر افراد در طی دوران درد با اهمیت قلمداد شده است. هدف از این تحقیق شناسایی مدیریت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن با سبک دلبستگی ایمن می‌باشد.  روش‌کار: این تحقیق در کلینیک درد و مغز واعصاب دانشگاه کب...

متن کامل

آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

Abstract Background & Aim: Achievement to a practical model for effective chronic pain management in the elderly is high importance. Hence, the current study aimed to testing some parts of comprehensive chronic pain management model (CCPMM) in older people. Material & Method: This study is a correlation testing model in which 205 elderly patients with chronic pain were selected ...

متن کامل

تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان: یک مطالعه‌ی گراندد تئوری

زمینه و هدف: با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان، شناسایی جنبه‌های مختلف آن، به‌منظور مدیریت مناسب این درد ضروری است. این پژوهش با هدف تبیین فرآیند مدیریت درد مزمن در سالمندان انجام گردید. مواد و روش‌ها: این مطالعه بخشی از یک پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی است که با رویکرد گراندد تئوری در مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال3-1392 انجام شد. مشارکت‌کنندگان 62 نفر ...

متن کامل

آزمون الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت استفاده از الگویی کاربردی به منظور مدیریت مؤثر درد مزمن در سالمندان، این پژوهش با هدف آزمون بخشی از الگوی جامع مدیریت درد مزمن در سالمندان، انجام گردید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع آزمودن مدل است، که در آن 205 سالمند مبتلا به درد مزمن به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. سازه های آسیب پذیری، زندگی با درد و دردمندی به ترتیب با پ...

متن کامل

سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: یک پژوهش کیفی

مقدمه: امروزه بیشترین افزایش جمعیت در گروه سنی سالمندان و در کشورهای رو به توسعه از قبیل ایران می باشد، هرچند پژوهش هایی درباره سلامت سالمندان صورت گرفته است، اما کم تر بعد معنوی سلامت سالمندان ایران مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف کاوش معنا و مفهوم سلامت معنوی در سالمندان ایرانی صورت پذیرفته است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی از نوع پژوهش پدیده شناسی هرمنوتیک بر اساس روش ...

متن کامل

بررسی شیوع و ویژگی های درد مزمن در سالمندان شهر اهواز: یک مطالعه مقطعی

Introduction and purpose: One of the major health problems in old age is chronic pain. There are some evidences showing that elderly’s chronic pain is not assessed and relieved adequately. Hence, it is essential to access accurate and sufficient information about chronic pain status to effectively manage the situation. Therefore, this study aimed to assess chronic pain prevalence and its ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  13- 28

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021