مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی ‏رواناب سطحی با استفاده از مدل SWMM در شهر گرگان، استان گلستان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به منظور تعیین ابعاد بهینه شبکه زهکشی شهر گرگان از مدل SWMM، استفاده شد. برای واسنجی مدل از چهار واقعه بارندگی استفاده شد. شاخص‌های کارایی مدل در این تحقیق شامل ناش - ساتکلیف، ریشه مربع خطا و بایاس در برآورد مولفه های جریان نیز می باشد نتایج حاصل از واسنجی مدل نشان داد که دبی اوج و حجم جریان شبیه سازی انطباق خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد. به منظور ارزیابی و تست اعتبار سنجی مدل از دو واقعه رگباری مجزا، استفاده شد نتایج حاصل از ارزیابی ، کارایی و دقت مدل را تأیید می کند ، پس از ارزیابی کارایی مدل، بارش طرح با دوره بازگشت های طراحی محاسبه شد و مدل با دوره بازگشت های طراحی با توجه به پارامترهای بهینه و ابعاد شبکه زهکشی موجود اجرا گردید. دبی اوج عبوری از مجاری، بر اساس شدت بارش های طراحی مشخص شد و با توجه به نتایج حاصل از مدل بر اساس وجود و یا عدم وجود اضافه بار و شرایط سیلابی در محل گره‌ها و مجاری، کفایت شبکه موجود برای انتقال رواناب سطحی با دوره های بازگشت طراحی ارزیابی گردید با توجه به نتایج حاصل از مدل، در دوره بازگشت های دو، پنچ و ده سال به ترتیب 5/12 ، 6/30 و 1/ 40 درصد از طول مجاری شبکه زهکشی موجود شرایط بحرانی و سیلابی دارند، درنهایت ابعاد بهینه مجاری سیلابی برای هر کدام از دوره بازگشت های طراحی با توجه به تیپ ابعاد بهینه از طریق آزمون سعی و خطا توسط مدل تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدیریت سیلاب شهری ازطریق شبیه سازی ‏رواناب سطحی با استفاده از مدل swmm در شهر گرگان، استان گلستان

در این مطالعه به منظور تعیین ابعاد بهینه شبکه زهکشی شهر گرگان از مدل swmm، استفاده شد. برای واسنجی مدل از چهار واقعه بارندگی استفاده شد. شاخص های کارایی مدل در این تحقیق شامل ناش - ساتکلیف، ریشه مربع خطا و بایاس در برآورد مولفه های جریان نیز می باشد نتایج حاصل از واسنجی مدل نشان داد که دبی اوج و حجم جریان شبیه سازی انطباق خوبی با مقادیر مشاهداتی دارد. به منظور ارزیابی و تست اعتبار سنجی مدل از د...

متن کامل

تعیین ابعاد بهینه شبکه زهکشی ازطریق شبیه سازی ‏رواناب سطحی با استفاده از مدل swmm در شهر گرگان، استان گلستان

سیستم های جمع آوری و دفع آبهای سطحی ناشی از بارندگی از اجزا مهم برنامه ریزی و عمران مناطق شهری هستند و هرگونه سهل انگاری در طراحی صحیح آنها می تواند برای جوامع بشری مشکل آفرین باشد. در طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی با افزایش و وسیع تر شدن سطح شبکه مقدار خطاهای طراحی افزایش می یابد. برای کاهش این خطا نیاز به طراحی دقیق شبکه می باشد.استفاده از مدلهای رایانه ای کمک شایانی به طراحی دقیق نموده و در...

15 صفحه اول

کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی SWMM به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

This study was done to simulate runoff of Gorgan city using of the hydrologic-hydraulic model SWMM. In this study, to calibrate the model, four rainfall events, were used and the speed of the corresponding runoffs in the chosen sub basin were recorded. In this study, NS, RMSE and BIAS% were used as model performance indices in the estimating peak discharge and flow volume. Also significant and ...

متن کامل

ارزیابی مدل مدیریت سیلاب SWMM5.0در شبیه سازی رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه شهری نیشابور)

افزایش شهرنشینی و مناطق نفوذناپذیر درشهرها منجر به رخداد سیلاب­های شدیدتر می­گردد که نتیجه این امر افزایش مشکلات شهروندان و خسارت اقتصادی می­باشد. مدل­های رایانه­ای می­توانند یک راه حل مناسب برای غلبه بر این مشکلات باشند. اما استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی برای شبیه­سازی رواناب مستلزم واسنجی مناسب پارامترهای دخیل در روندیابی هیدروگراف می­باشد. بنابراین در مطالعه حاضر، مدل مدیریت سیلاب SWMM5.0 ب...

متن کامل

کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولیکی- هیدرولوژیکی swmm به منظور شبیه سازی رواناب سطحی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

در این مطالعه به منظور شبیه­سازی رواناب سطحی شهر گرگان از مدل هیدرولوژی- هیدرولیکی swmm استفاده شده است. به منظور واسنجی مدل از چهار واقعه بارندگی استفاده شد و سرعت رواناب حاصل از هر واقعه بارندگی در خروجی زیرحوزه­های منتخب برداشت شد. شاخص های کارایی مدل شامل ns، rmse و %bias مربوط به برآورد دبی اوج و حجم جریان می­باشند، همچنین معنی­داری و عدم معنی­داری میزان اختلاف بین مقادیر دبی و حجم جریان م...

متن کامل

بررسی سیستم ترانشه نفوذ در کنترل سیلاب شهری و مدل سازی آن با استفاده از SWMM (مطالعه موردی شهر بجنورد)

در دهه­های گذشته، توسعه شهری و افزایش سطوح نفوذ­ناپذیر مخاطراتی همچون افزایش حجم و اوج رواناب و افزایش آلودگی آبهای سطحی را به همراه داشته است. شهر بجنورد نیز از نمونه شهرهای متاثر از سیلاب شهری است. در مطالعه پیش رو به بررسی امکانسنجی استفاده از سیستم ترانشه نفوذ در بعضی از نقاط شهر بجنورد و پیش بینی اثرات آن با استفاده از مدل SWMM پرداخته شد. حجم رواناب تولیدی در صورت اعمال سیستم ترانشه نفوذ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 4

صفحات  155- 170

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021