مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv. odontostephana

نویسندگان

چکیده

مطالعه تکوین اندام¬های زایشی اهمیت ویژه¬ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای ۴ کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه تاپی پلی¬پلوییدی بالایی را نشان می¬دهد که برای متابولیسم آن ضروری است و از نوع ترشحی است. تترادهای میکروسپور عمدتاٌ از نوع تتراهدرال و گاهی تتراگونال هستند. دانه¬های گرده سه شکافه و با تزئینات سوزنی شکل در زمان انتشار هستند. برخی از سلولهای میکروسپور افزایش اندازه یافته و به نظر می رسد طرحی از پدیده Nemec را نشان می¬دهند. کریستال¬های ستاره¬ای شکل در سلول¬های لایه مکانیکی و بافت رابط بساک مشاهده شد. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته ای و کم خورش است. تقسیم سلولی در مگاسپوروسیت از هر دو نوع طولی و مورب بوده و منجر به تشکیل تترادهای خطی، T شکل یا توده¬ای می¬شود. نمو کیسه رویانی از طرح تک اسپوری و تیپ پلی گونوم تبعیت می¬کند و تعداد سلولهای آنتی¬ پود تا ۶-۸ افزایش می¬یابد و هسته¬های آنها پلی¬پلوییدی دارد. دو هسته قطبی به سمت دستگاه تخم مهاجرت می کنند و اندکی قبل از لقاح در آنجا ترکیب می¬شوند و هسته ثانویه دیپلویید را به وجود می¬آورند. تشکیل کریستال های بیضوی تا چند ضلعی در قسمت بالایی دیواره تخمدان از شاخص¬های ویژه این گونه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در anthemis odontostephana boiss. cv. odontostephana

مطالعه تکوین اندام¬های زایشی اهمیت ویژه¬ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای ۴ کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه تاپی پلی¬پلوییدی بالایی را نشان می¬دهد که برای متابو...

متن کامل

مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در Alcea aucheri (Boiss) Alef.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تکوین بساک و میکروسپورزایی ﮔﻴـﺎه ختمی جنوبی (Alcea aucheri) متعلق به تیره Malvaceaeبا روش‌های متداول برش‌گیری و توسط میکروسکوپ نوری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. ﮔـﻞﻫـﺎ وﻏﻨﭽـﻪﻫـﺎی این گیاه درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، در FAA ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺳﭙﺲ در اﻟﻜﻞ 70% ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺳـﺎزی و ﻗﺎﻟـﺐﮔﻴـﺮیدر ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺮشﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ. رﻧﮓ‌آﻣﻴﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ-ائوزین اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ...

متن کامل

Hematoprotective and Nephroprotective Properties of Ethanolic Extract of Anthemis odontostephana Boiss in Streptozotocin-induced Diabetic Mice

Background: Certainly, the trend in the treatment of diabetes by ethnomedicinal plants which have fewer side effects than chemical drugs has enhanced. Anthemis odontostephana Boiss has been recently known as an antioxidant, antiflammatory, and antimicrobial agent. Objective: hematoprotective and nephroprotective properties of Anthemis odontostephana Boiss ethanolic extract (AOEE) on diabetic m...

متن کامل

مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana

در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Inula aucheriana بررسی گردید. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و سپس در الکل 70% نگهداری شدند. نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و قالب‌گیری در پارافین، با میکروتوم برش‌گیری گردید. رنگ آمیزی با پریودیک اسید شیف و نیز با هماتوکسیلین انجام گرفت. نتایج نشان داد که در این گیاه بساک‌ها دارای 4 کیسه گرده بوده و لایه مغذی ...

متن کامل

مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در alcea aucheri (boiss) alef.

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تکوین بساک و میکروسپورزایی ﮔﻴـﺎه ختمی جنوبی (alcea aucheri) متعلق به تیره malvaceaeبا روش های متداول برش گیری و توسط میکروسکوپ نوری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. ﮔـﻞﻫـﺎ وﻏﻨﭽـﻪﻫـﺎی این گیاه درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، در faa ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺳﭙﺲ در اﻟﻜﻞ 70% ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺳـﺎزی و ﻗﺎﻟـﺐﮔﻴـﺮیدر ﭘﺎراﻓﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺮشﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ-ائوزین اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 4

صفحات  544- 556

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021