مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور

نویسندگان

  • ملیحه سادات مدنیان فوق لیسانس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده

آشکارسازی تغییرات فرآیند شناسایی تفاوت‌ها در وضعیت یک شیء یا پدیده به وسیله مشاهده آن در زمان‌های متفاوت است. آشکارسازی دقیق و به موقع تغییرات سیما و پستی و بلندی‌های سطح زمین پایه‌ای برای فهم بهتر روابط، برهم‌کنش‌های انسان و پدیده‌های طبیعی برای مدیریت و استفاده بهتر از منابع را فراهم می‌آورد. داده‌های سنجش از دور به علت بزرگنمایی زمانی آنها، تنوع طیفی و رادیومتریک، دید یکپارچه و فرمت رقومی مناسب برای پردازش در کامپیوتر، منبع داده شگرفی برای کاربردهای گوناگون آشکارسازی تغییرات محسوب می‌شوند. روش‌های زیادی به منظور بارزسازی تغییرات توسعه یافته‌اند که هر کدام از آنها دارای مزایا و معایبی هستند. برطبق مطالعات انجام شده این روش‌ها در محیط زیست‌های یکسان نتایج مختلفی را بدست می‌دهند. به طور کلی روش‌های بارزسازی تغییرات در 3 دسته گروه‌بندی می‌شوند: مقایسه پیش از طبقه‌بندی، مقایسه پس از طبقه‌بندی و روش‌های پیشرفته. در این مقاله برخی از این روش‌ها از جمله تفریق تصویر، تقسیم تصویر، تجزیه مؤلفه‌های اصلی، آشکارسازی تغییر نظارت شده، آشکارسازی تغییر نظارت نشده، هیبرید، شبکه‌های عصبی مصنوعی، مدل پوشش گیاهی-سطوح نفوذناپذیر-خاک و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی تشریح می‌شوند. روش‌های پیش از طبقه‌بندی، نقشه‌های تغییر حاصل از داده‌های چند زمانه را بدون تولید نقشه‌های پوشش و کاربردی اراضی طبقه‌بندی شده آشکارسازی می‌کنند اما آشکارسازی تغییر پس از طبقه‌بندی ماتریس دقیقی از تغییر «از- به» را فراهم می‌نماید و معمولاً تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل ورودی‌ها نیاز دارد. روش‌های پیشرفته بسیار متنوع بوده و معمولاً در پاسخ به مطالعات خاصی توسعه یافته‌اند. مطالعات نشان داده‌اند که تفریق تصویر، تجزیه مؤلفه‌های اصلی و مقایسه پس از طبقه‌بندی رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده به منظور بارزسازی تغییرات می‌باشند اما در سالهای اخیر شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش‌های حاصل از تلفیق سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی تکنیک‌های مهمی محسوب می‌شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور

تأثیر مستقیم بارش در زندگی انسان‌ها و نقش آن در توسعة کشورها سبب توسعة روش‌ها و الگوریتم‌های برآورد بارش در میان متخصصان گردیده است. تاچند دهه قبل برای پیش‌بینی بارش از روش‌های سنّتی استفاده می‌...

متن کامل

به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر

پیچان‌رودها یکی از اشکال تیپیک ژئومورفولوژیک بوده که به دلیل مهیا بودن شرایط محیطی در سواحل جنوبی کشور ایران به‌طور متعدد مشاهده می‌گردند. این لندفرم‌های پویا و فعال تحت تأثیر دینامیک رودها و شیب آرام دلتاها در فاصله زمانی اندک، تغییرات فضایی شدیدی پیدا می‌کنند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از داده‌های سنجش از دور و پیمایش میدانی، تغییرات مورفولوژیک بستر رودِ مُند طیّ یک دوره 57 ساله ...

متن کامل

آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه‌های توسعه‌ی شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه‌های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر می‌باشد. تغییرات پوشش سرزمین و توسعه شهرها سبب تخریب زیستگاه‌ه...

متن کامل

آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور

تصاویر چند طیفی سنجش از راه دور برای به‌دست آوردن درک بهتری از محیط زمین بسیار کارآمد می‌باشد؛ بنابراین باتوجهبه دگرگونی‌های گسترده درکاربریاراضیوپوششگیاهی،استفاده ازفناوریسنجشازدور به یکابزارمهمدر بررسی وپایشتغییراتبدل شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات کاربری و درصد پوشش گیاهی در شهر و نواحی پیرامون یاسوج انجام گرفت. بدین جهت با استفاده از تصاویر سنجندهTM ماهواره LANDSATبه تاریخ: 21 و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 82

صفحات  44- 49

تاریخ انتشار 2012-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021